Kingo, Thomas Gaar nu, gaar frem

Over Evangelium, Matt. 2.
under dend Melodie:
I JEsu Navn skal ald vor Gierning etc.

1.

GAar nu, gaar frem
I viise Herrer, gaar!
Jerusalem
Er ey Guds Fødsels hiem,
Der I hannem intet faar!
Gaar fra Herodes, og hen
Strax igien
Til Bethlehem lar staa,
Der pæger Stiernen paa!
Der er JEsus Livsens Træ,
Falder der paa eders Knæ,
Offrer eders Skatte-Fæ.

2.

Viis ogsaa mig,
Ved Ordets Stierne Vey
At finde Dig,
Og trøstes hiertelig,
Søde Gud, O slip mig ey
Før jeg dig finder, og maa
Med Attraa
Opoffre gandske mig
I Bønne-Røg og skrig!
Du for Guld skal Hiertet faa,
Graaden skal for Myrrhe gaa,
JEsu, Du det ey forsmaa.
Th:Kingo.