Kingo, Thomas Jeg Eder nu formane vil

Over Epistelen, 1. Thess. 4.
Under dend Melodie:
Mit Hierte hvi gremmer du dig, etc.

1.

JEg Eder nu formane vil,
O kiære Brødre, hører til,
Hvordan I vandre maa,
At Eders Fødder kunde saa
I HErrens frygt og Naade staa.

2.

O tænker altid paa de Bud,
Som vi gav Eder udi Gud,
Og i vor JEsu Navn,
Indlegger dem i Bryst og Favn,
Til Eders Siæles store Gavn.

3.

Guds Villie og Bud det er
Til alle Christne En og hver,
At fly for Horerj,
Fra skam sit Kar bevare frj,
Og Fooden fra Ukyskheds Stj.

4.

Lad Hedninge, som intet veed
Aff Gud og aff hans hellighed,
I Vellyst søle foort!

* 327

Men I med Gud har Kundskab giort,
Gaar derfor langt fra Dødsens Poort.

5.

I handel og i Kiøb og Sal
Sin Broder ingen skuffe skal,
Thi Guds Rætfærdighed
Ey aff Bedrag og Falskhed veed,
Hand hevner det og bliver vred.

6.

Til Hellighed har Gud os skabt,
Hvo derfor giør sig selv fortabt,
Og i Ureenhed gaar,
Sin Dom hand vist til Døden faar,
Og har ey Gavn aff JEsu saar.
Th:Kingo.