Kingo, Thomas O Gud vi lofve dig, Vi bekiende dig en HErre

Effter Prædiken er endt Siunges Effterfølgende
Ambrosii og Augustini Lovsang.

O GUD vi lofve dig, Vi bekiende dig en HErre.

[2] Dig en ævig Fader, Priser den gandske Verden.

[3] Det samme giør alle Engle, Himlene og alle vældige Engle.

[4] Din priis siunge Cherubim og Seraphim Med en u-afladelig stemme.

[5] Hellig, Hellig, Hellig est Du HErre Gud Zebaoth.

[6] Himmelen og Jorden er opfyldt med din Mayestætes ære.

[7] Den ærlig forsamling dine Apostlers Tal Dig love og bekiende en HErre.

[8] Ligesaa giør og altjd Det hellige tal dine Propheters.

[9] Den gandske skare dine hellige Martyrers, Dit hellige Navn love og priise.

[10] Alle Gudfrygtige, Love og bekiende dig i all Verden.

[11] En ubegribelig Mayestætes Fader.

[12] Din sande ærefuld eenbaarne Søn JEsum Christum, Troe vi at være Hig med dig i Guddommen.

[13] Der til den hellig Aand sandelig at være alles vor Trøstermand.

[14] O HErre Christe, du est ærens Konning.

[15] Du est din Faders ævige Søn.

[16] Jomfruens Liv var dig icke vederstyggelig, Til at annamme Manddom, Og forløse alle fortabte Menniske.

[17] Du haver overvundet dend bittre Pine Dødsens Sting, Og opladt alle som troe paa dig, Himmeriges Rige.

[18] Derfor sidder Du nu hos GUds høyre Haand, I ævig Mayestætes ære med din Fader.

[19] Og saa troe vi at Du her efter vorder tilkommendes, En streng Dommere.

[20] Derfor O HErre vi formane dig, Hielp dine tro Tienere, Som du forløste med dit dyrebare Blood.

[21] Dine Venner giør deelagtige i den ævig ære, Med dine Hellige i Himmelen.

246

[22] O HErre frels dit Folk, Og velsigne dem som ere din Arf og Eyedom.

[23] Regier og lær dem, Og ophøy dem til evindelig Tiid.

[24] Vi benedide dig Gud i evighed, Og ære dig dag fra dag.

[25] Og love dit Navn til ævig tjd nu og altid og evindelig.

[26] O HErre værdes at bevare os, I dag og altid fra Synden.

[27] Miskunde dig over os O HErre, Og forbarme dig over os.

[28] O HErre din miskundhed blive over os, saa som vi os paa dig forlade.

[29] Til dig HErre staar alt vort Haab, Derfor lad os icke blifve til skiendsel ævindelig.