Kingo, Thomas Store Gud og Frelsermand

En Anden,
I dend Tone:
Mit Barn frygt dend sande Gud, etc.

1.

STore Gud og Frelsermand,
Hvo er dend der lignes kand
Ved din Guddoms store kraft?
85 Ingen har fra Adam hafft
Slig en Fader, slig aff Kiøn,
Slig en Moder, skiær og skiøn,
Der har født en Jomfru-Søn!

2.

Døberen, O store Gud,
Som løb for i Veyen ud,
Til at vise Verden Dig,
Hand saa høyt undskylder sig,
At hand er kun blot en Røst,
Som mod Syndsens saar og brøst,
Prædiket ald Verdens Trøst.

3.

Hand ey værdig kiender sig
Til din Skoe at tiene Dig!
Hvad er da jeg Adams Barn,
Skygge, støv og Jord og skarn!
Jeg er ikke værd at staa
Paa dend Jord Du traadde paa,
Eller i din Forgaard gaa.

4.

Men, O JEsu, Davids Rood,
Jeg vil dig med Bøn og Bood
Rede og berede sted
I min Siæl og Hiertet med:

* 86

Tag det hen og dan det best,
Kom der ind og vær min Giest,
Giv en salig Jule-Fest.
Th:Kingo.