Kingo, Thomas Herodes hvorfor frygter du

HErodes, hvorfor frygter du For Christus hand er fød os nu? Dit Kongeriig' hand søger ey, Men viiser os til Himlen Vey.

[2] Dend Stierne som de Viise saae, Til Lyvset lærde dem at gaa, Med Gaver tre beviiste der, Det Barn Gud, Mand og Konning er.

[3] I Jordan hand sig døbe lood, Og helliggiorde Daabens Flood, Der døbtes det uskyldig Lam, Som toer os aff vor Synd og skam.

[4] En Vunder-Gierning skeed' ogsaa I Cana, hvor sex Vandkar staa, I|| dem hand vendte Vand til Viin, Og aabenbared Guddom sin.

[5] Lov, Ær' og Tak skee Dig Guds Søn, Som føddes aff en Jomfru skiøn, Gud Fader og dend hellig Aand Skee Lov og Priis i alle Land.

D. Mort. Luther.