Kingo, Thomas Vi vaare under Lovens stand

Over Epistelen, Gal. 4.
Under dend Melodie:
HErre JEsu Christ ald Verdens Trøst, etc.

1.

VI vaare under Lovens stand,
Som Unge Myndling' ere,
Der vel til deres Gods og Land
En Sønlig Ræt kand bære,
Dog under Pleyemesters Agt,
Og Fædres Testamentes Pagt,
I visse Aar maa være.

2.

Saa vaar i gamle Testament
De salige Forfædre,
For Børn de vaar aff Gud bekiendt,
Saa vilde hand dem hædre:
Dog vaar de knytt' i Lovens Tvang,
Indtil Gud vilde selv en gang
Sig i vort Kiød fornedre.

* 121

3.

Der Tiden saa fuldkommen blev,
Gud da sin Søn nedsendte,
Fød aff en Qvinde Jomfru giev,
Vort Kiød aff hende hente,
Hand slog os løs aff Lovens Aag,
Og hendes Band og Byrde tog,
Men Frihed til os vendte.

4.

Ved hannem har vi Børne-Ræt,
Vi Mænd aff Børn kand blive,
Vor Arve-Lod er til os sæt,
Hans Aand skal os indgive
At raabe, Abba Fader, kom,
Hielp dine Børn og Eyedom,
Dig i vor Siæl at skrive.

5.

Vi nu som Tiener' ikke meer
Og fremmede skal regnes,
Som Sønner og som Døttre seer
Vi os aff Gud begegnes!
Vort Jule-Barn har det og giort,
At vi til Himlens Fryde-Ort,
Guds Arvinger optegnes.
Th: Kingo.

*