Kingo, Thomas Dend rette Dyders Moder

Over Epistelen, Rom. 13.
Under dend Melodie:
Beklag' aff ald min Sinde, etc.

1.

DEnd rette Dyders Moder
Er trofast Kierlighed,
Som sig paa Gud indpoder
Og ingen Falskhed veed,
Hun er dend Gield
Vi Christne skyldig blive
Hin anden her i Live,
Aff Hiertets reene Veld.

* 208

2.

Hvo Kierlighed vil fæste
Oppaa sin fromme Gud,
Hand elsker og sin Næste,
Og fylder Lowens Bud,
Fra Hoor og Moord,
Fra Tyverj, Bagtale,
Fra ond Begierings Qvale,
Hand frelses ved Guds Ord.

3.

Hand seer en Himmel-Kiede
Og hellig Sammenheng,
Guds og sin Næstes Glæde
I Kierlighedens streng!
Ey ont hand veed
Sin Næste at tilføye,
Hans Hierte, Mund og Øye
Er fuld' aff Kierlighed.

4.

O JEsu, fyld mit Hierte
Med Himlens Kierlighed,
Lad Falskhed mig ey sverte,
Og for dig giøre leed!
Din Hielp og Haand,
Din Pine, Kors og Vunder
Skal trykke Ondskab under
Udi min Siæl og Aand.
Th: Kingo.