Kingo, Thomas Ah sandhed! Ah! Gud bedre dig!

Endnu en Anden,
Under dend Melodie: Guds Søn er kommen aff
Himmelen ned, etc.

1.

Ah sandhed! Ah! Gud bedre dig!
Hvor tynd er dog din Lykke!
Du fængsles, trængsles ynkelig,
Mand vil dig undertrykke!
Johannes er i Fængsel sat,
Men JEsus er hans Trøste-skat,
Hans haab, hans hielp og smykke.

2.

O store Fange, kandst du ey
Din Gud i Taarn forgiette?
Men viser to Disciple Vey
Til deres Troe at rette,
At de ved JEsu Ord og Aand,
Og Verk udaff hans Guddoms haand
Skal see og troe sig mætte.

3.

O salig er dend Vey der gaar
Til JEsum at hentræde!
Mand der ald salig Kundskab faar
Og Siælen fuld aff Glæde;
Hans Ord og store Gierninger
De viser hand Messias er,
I Adams Kiød og Klæde.

72

4.

De Blinde see, de Halte gaa,
Spedalske blive reene,
De Døve høre, Død' opstaa,
Ved JEsu Ord alleene!
Det liflig Evangelium
Hos Fattige faar Siæle-rum,
Det ingen kand formeene.

5.

O søde JEsu, hvo der kand
Forarge sig, og støde
Paa din saa usle Trældoms stand,
Hans Dom skal hannem møde!
Jeg favner dig med hiertens Troe,
Mit Liv, min Lyst, mit haab, min Roe,
Du ald min sorg skal døde.
Th: Kingo.