Grundtvig, N. F. S. Syng, Guds Folk! med Hjertens Glæde

No. 119 .

Syng, Guds Folk! med Hjertens Glæde!
Verden see, Han er tilstæde,
Som kan trøste over den!
Atter det paa Jorden kiendes:
Som Han vinker, Alting vendes,
Zions Konge, Christnes Ven!

Grønnes lad en visnet Palme!
Syng hver gammel Kirke-Psalme,
Som den først var gjort i Gaar!
Derpaa Verden bedst kan mærke,
For din Aand , den evig Stærke,
Som en Dag er tusind Aar!

Tak din Gud med gamle Taler
For hvad Nyt din Sjæl husvaler,
For hvad først blev skabt i Dag!
Dermed endes Trætter lange
Om de gamle Kirke-Sange
Og Kong Davids Harpe-Slag!

Ja, udbryd, som nys befriet:
Efter Herren har jeg biet,
Og til mig Han sig nedlod!
Han har hørt min Bøn fra Hulen,
Trak mig op af Rakker-Kulen,
Og den fule Mødding-Flod!*)

Paa en Klippe Han mig satte,
Styrked mine Fødder matte,

* 281

Styred dem til sikker Gang,
Lagde nu i Aften-Stunden
Mig et Nyaars-Vers i Munden,
For vor Gud en Høitids-Sang!

Mange det skal see og frygte,
Voxe skal vor Herres Rygte,
Verden see, det er dog sandt:
Held den Mand, som paa Ham stoler,
Som med ingen Afgud boler,
Blæser kun ad Løgn og Tant!

Ja, vor Herre! hvem udgrunder
Hvem kan tælle de Vidunder,
Du har gjort saa mangelund!
Blandt de Unge, blandt de Gamle,
Hvem kan dine Tanker samle;
Spørger frit din Tjeners Mund.

Ei Du vil, vi Dig skal hædre
Nu med Kid og Lam og Vædre,
Offer-Meel og Skue-Brød;
Men, hvorom Du før lod skrive,
Legem bragte Du tillive,
Som udretter hvad Du bød!

Jeg din Lyst mig har tilegnet,
I mit Bryst din Lov er tegnet,
Har sin Bog i Hjerte mit;
Læben aldrig jeg vil hindre
Fra din Sandhed i mit Indre
At udtale høit og frit!

Intet vil af Dit jeg skjule,
Aldrig nogen Røver-Kule
Giør jeg af mit Hjerte-Rum,
282 Aldrig om din Sandheds Gaade,
Din Retfærdighed og Naade ,
Findes skal din Tjener stum!

Ja, Guds Folk, lad saa det lyde
Og læg til: det skal betyde
Jesus Christus , Ærens Drot,
Han som Sandhed er og Naade ,
Han som løste Livets Gaade,
Han, som Alting gjorde godt!