Grundtvig, N. F. S. Et Drømme-Syn for Hedninger

No. 198 .

Et Drømme-Syn for Hedninger
oprandt om Dagens Moder :
Ham føder Nat , den himmelske,
til mange Dunkles Broder!

Den Drøm var af de Lyseste
i Dødens Skygge-Dale,
Saa bedre Ingen billedlig
kan Christi Fødsel male!

407

Han Dagen er fra Evighed,
den sande Morgen-Røde,
Dog lod Han til en Dødelig
i Dunkelhed sig føde!

Med Ham oprandt og kiendelig
en Nyaars-Dag paa Jorden,
Med Morgen rød i Øsierled
og Aften sød i Norden!

Den Nyaars-Dag guddommelig,
hvis Glands maa Støv forgylde,
Som Søn af Jord , den natlige,
blev født i Tidens Fylde!

Den Dag , som Engle frydes ved,
i Kraft skal evig funkle,
Da Broder blev paa Jorderig
til Millioner Dunkle!

Som Jule-Dag er Broder til
de Mørkeste i Norden,
Saa Herren selv til Mennesket,
det Dunkleste paa Jorden!

Ei nogen Nat var skumlere
for Aanden paa vor Klode,
End Keiser-Dagen glimrende,
for Helved kun den Gode;

Hvor Lampen , den guldarmede,
i Helligdommen brændte,
Sig Dagens Lys, det himmelske,
i Løn dog selv antændte!

408

Hvor Gienlyd af Propheterne
end hvidsked Trøst i Vaanden,
Der Moder-Hjertet Frelseren
undfangede af Aanden!

Den Barne-Moder lykkelig,
hos hvem i Løn Han hviled,
Af Skjalde maa og lignes ved
en Nat med Dagning-Smilet!

Og som en Dronning smilende,
med sammenlagde Hænder,
Hun Kongers Konge billedlig
i Barne-Svøb omspænder!

Saa giennemklinge Tiderne
Marias Lovsangs-Toner,
Hvor hun med Hjerte-Straalerne
sit Hoved ydmyg kroner!

Og for at Alt sig lystelig
med Drømmen kunde rime,
I dunkle Vraa ved Nattetid
slog Herrens Fødsels-Time!

Da gjordes alle vitterlig
af himmelske Herolder,
At Nattens Slør nu svøbde sig
om Dag i lyse Folder!

Brat i en Engels Skikkelse
blev Morgen-Gry tilskue,
Som Lyn i Mulm, saa Hyrderne
paa Marken maatte grue!

409

Dog grue kun, til glædelig
det klang fra Tone-Skyen:
I Dag en Frelser hemmelig
er født i Davids-Byen!

Det Herren er, Guds Salvede ,
den Ranke sig har krummet,
I Barne-Svøb, i Bethlehem ,
ham favner Krybbe-Rummet.

Saa Herrens Byrd høitidelig
hans Fader lod forklare,
Og om Herolden straalende
sang lydt en Engle-Skare!

Til Ære for den Høieste,
nu er der Fred paa Jorden,
Nu er der Fryd i Mennesket,
som Soelskin efter Torden!

Et Tone-Hav opbrusende,
det ligned fra det Fjerne,
Fra Dagning-Skyer hvidlige
omkring en Morgen-Stjerne!

I Norden-Skov vidunderlig
gientages Tone-Mødet,
Og melder Nyaars-Dagningen
i Jule-Moderskiødet!

Her atter i en Lignelse,
det lyder nu forblummet:
Sig skjuler Straale- Skyderen
i Svøb i Krybbe-Rummet!

410

Hvor Hjertet favner brændende
Guds Ord i Kirke-Vangen,
Der toner og for Hyrderne
i Dag-Skiær Engle-Sangen!

Saa Dagen, født i Bethlehem,
ved Jule-Midnatstide,
End svøber Nat, den himmelske,
i Morgen-Skyer hvide!

Saa svæver Han for Tankerne,
til alle Skyer gløde,
Da vi skal see grandgivelig
den gyldne Morgen-Røde!