Grundtvig, N. F. S. Jesus! dine dybe Vunder

No. 261. *)

Jesus! dine dybe Vunder
Og din smertefulde Død,
Som din Kiærligheds Vidunder,
Trøster mig i al min Nød,
Og naar Synd mig falder ind,
Strax den støder i mit Sind
Paa din Pine, som forbyder
Mig at skiemte med Udyder!

Vil med Vellyst sig fornøie
Mit forvendte Kiød og Blod,
Strax dit Kors mig staaer for Øie,
Hjertet røres og giør Bod;
Sætter Satan an paa mig,
Som mit Skjold jeg viser Dig,
Dine Suk og Taare-Strømme,
Snart maa han da Marken rømme!

* 493

Vil mig Verdens Aand udlokke
Paa den rosenstrø'de Vei,
Hvor Man under Blomster-Flokke
Seer de skjulte Slanger ei,
Paa din Torne-Sti jeg tænker
Giennem Verdens Urtegaard,
Da sig blotte Fiendens Rænker,
Vinke mig min Frelsers Kaar!

Saa mod Alt hvad Hjertet krænker
Give dine Vunder Kraft,
Naar min Sjæl sig i dem sænker,
Drager den ny Leve-Saft,
Deler jeg Din Kval og Død,
Da forsvinder al min Nød,
Naar dit Blod i mig indflyder,
Glædens Kilde-Spring udbryder!

Paa dit Kors mit Haab er grundet,
I din Grav jeg Hvile faaer,
Thi din Død har Døden bundet,
Den har lægt mit Bane-Saar,
Deel i Dig er evig Trøst,
Freden boer i Dines Bryst,
Og med Dig det os er givet,
At staae op til Lys og Livet!

Har kun Dig jeg i mit Hjerte,
Salighedens Kilde-Spring,
Da jeg føler ingen Smerte,
Selv ved Dødens Edder-Sting,
Skjuler jeg mig kun hos Dig,
Røre kan ei Fienden mig,
Døden har i Dig jeg fundet
Sødt af Livet overvundet!