Grundtvig, N. F. S. Seier-Kirkens Høvding bold

No. 365 . *)

Seier-Kirkens Høvding bold!
Til vi Dig mon skue,
Vi med dem i Ærens Hjem
Sjunge under Bue,
Løfte paa de Glades Viis
Hænderne som Vinger,
Lofte Stemmen til din Priis,
Som i Sky det klinger!

Skiøndt vi er i Trængsels Ovn,
Gaae igiennem Ilden,
Uforbrændt, med Engel sendt,
Love vi Livs-Kilden:
Som de Tre i Babels Land,
Fire med den Fine,
Sjunge om vor Frelsermand
Vi med Engle-Mine!

Giennem Ild og giennem Vand
Gaaer for Dig med Glæde,
Afgrunds Bredd, naar Du er med,
Trøstig vi betræde;
Ogsaa i det røde Hav
Jævn er Giennem-Gangen,
Over Pharaoners Grav
Toner Moses-Sangen!

Veien over Stok og Steen
Gaaer i øde Egne,
Men om end vi skulde see
Stene paa os regne,
Skiønne var dog Stephans Kaar,

* 631

Og derpaa vi stole,
Da vi see Dig, hvor Du staaer,
Over alle Sole!