Grundtvig, N. F. S. Ved Kundskabs-Træet, uretviis

No. 123 . *)

Ved Kundskabs-Træet, uretviis,
Vor Fiende ud af Paradis
Vor Fader fik forjaget;
Fra Korsets Træ, ved Herrens Gunst,
I Paradis igien omsonst
Er Røveren inddraget!
O, tænk paa os, Korsfæstede!
nu er Du i dit Rige!

* 288

Vi knæle under Korset dit,
For Verden vi bekiende frit,
Vi troe, Du er opstanden,
Med Røveren og Adam vi
Af Hjertets Fylde stemme i
Til Dig, som Frelser-Manden:
O, tænk paa os, Korsfæstede!
nu er Du i dit Rige!

Korsfæstet blev Du uden Sag
Og holdt i Graven Hvile-Dag,
Men kun for selv Du vilde,
Og da paany Du klar opstod,
For Døden Du gav Adam Bod,
Med Drik af Livets Kilde!
O, tænk paa os, Korsfæstede!
nu er Du i dit Rige!

Dit Legems Tempel, tredje Dag,
Var færdig bygt med Tag og Fag,
Som Du det forudsagde,
Med Adam hele Adams Kiøn
Du, Christus, Guds eenbaarne Søn,
Opstandelsen tillagde!
O, tænk paa os, Korsfæstede!
nu er Du i dit Rige!

Med Salve fiin, med Suk og Graad,
Ukiendte med Guds skjulte Raad,
Kom Kvinderne til Graven,
Der raabde Englen, klædt i Hvidt:
Nu græder ei! jeg siger frit,
Han nys gik ud af Haven!
O, lad til os, som Kvinderne,
saa mildt din Engel tale!

289

Apostlerne paa Bjergets Top,
Da til din Fader Du foer op,
Dig skued og tilbade,
Og gik i Herlighedens Haab
Til Verden ud med Tro og Daab ,
Som Du dem bød, fuldglade!
O, lad os med Apostlerne
din Himmelfart forkynde!

O, Du som indgiød himmelsk Trøst
I den omvendte Røvers Bryst,
Gav Kvinder Engle-Glæde,
O, tænk paa os med Tro og Daab!
Ja, Christus! Herlighedens Haab!
Vær selv hos os tilstæde!
O, hør Du os, Korsfæstede!
Opstandne, Himmelfarne!

Far, Verden, vel med Sorg og Fryd,
Med Jammers og med Glædskabs Lyd!
Vaagn op, vor Psalme-Tone!
Vi Christne, efter Sandheds Ord,
Skal ligne Cherubim paa Jord,
Med Lov-Sang for Guds Throne!
Ja, tregang Hellig synge vi
nu for Treenigheden!

Den Ærens Konge, from og god,
Lad værdig nu os tage mod
Med »lovet Herren være!«
Halleluja, Halleluja!
Usynlig drager til og fra
Vor Drot med Engle-Hære!
Ja, Ærens Drot fra Himlene,
vor Frelser, lovet være!