Grundtvig, N. F. S. Fra Himlen kom en Engel klar

No. 162. *)

Fra Himlen kom en Engel klar,
For Hyrders Øine aabenbar,
Han sang saa sødt: nu giver Agt
Paa Barnet svøbt, i Krybben lagt!

I Bethlehem, i Davids Stad,
Som skrevet stod paa Spaadoms-Blad,
Der fødtes nu den Herre bold,
Som være vil jer Soel og Skjold!

Det er den Herre Jesus Christ , *
Og juble maae I ganske vist,
Thi Eet er blevet Gud og Mand,
Saa eders Broder er nu Han!

Hvad mægter nu vel Synd og Død,
Naar Hjertet er Guds Moder-Skjød!
Lad storme nu al Helveds Magt!
Guds Søn med eder staaer i Pagt!

Slaaer nu til Ham kun al jer Lid,
Han svigter ei til evig Tid!
Byd dem kun Trods, som prøve paa
Imellem Bark og Træ at gaae!

Lad fnyse her, lad rase hist!
Guds Slægt dog seire maa tilsidst!
O, tak da Gud af Hjertens Grund,
Taalmodig, glad i allen Stund!

* 353

End toner sødt den Efter-Klang
Af Engle-Skarens Jule-Sang,
Gud! glæd hans Sjæl i Himmerig,
Som sang for os saa frydelig!