Grundtvig, N. F. S. Almindelig er Chris ti Kirke

No. 397 .

Almindelig er Chris ti Kirke:
Et Bede-Huus for alle Folk,
I dem vil Aanden altid virke
Paa Jord som Himmeriges Tolk;
Almindelig, saa aldrig skifter
Den Tro og Daab , saalidt som Stifter ,
Forjættelser saalidt som Aand!

O mærker det, hver Folk og Stamme,
Som knæle vil i Jesu Navn!
Var Moder-Skiødet ei det samme,
Ei heller saa var Faders Favn,
Har eders Kirke Grundvold skiftet,
Guds Søn ei eders Samfund stifted,
Thi evig fast staaer Sandheds Ord!

Og mærker det, Med-Christne kiære,
Som har tilfælles Tro og Daab,
Og Herren til Gud Faders Ære,
Med Herlighedens store Haab!
O lader synke brat og falde
De Skillerum og Skandser alle,
Som giør splidagtigt Herrens Huus!

Hvad Guders Gud har sammenføiet,
Adskille maa ei Folke-Haand,
Kun hvor alt Enkelt sig har bøiet,
Det Hele er i Herrens Aand ,
Og kun hvor Aanden, som Han evner,
I Kiærlighed hver Balk udjævner,
Kun der gaaer Herren ind og ud!

Giør Skoler høie, Skoler lave,
Som Nemmet er og Vext og Kald!
Hver har'sin egen Naade-Gave,
669 Og Graderne er uden Tal,
Men Huset , hvor vi Livet finde,
Er Kirken , hvor Guds Aand er inde,
Med Tro og Haab og Kiærlighed.

Om Himlen her vi Kundskab samle,
Som Manna-Gryn paa Orkens Sand,
Og vorde vi end nok saa gamle,
Er Unge dog i Livs-Forstand;
Men kalde Intet vi »vort Eget«
Da skiøndt slet Ingen har for meget,
Tilsammen har vi Alle Nok!

Thi al Erkiendelse herneden
Af Livet i Guds Himmerig,
Den giælder ei for Evigheden,
Er dunkel kun og billedlig,
Forsvinde skal den som en Skygge
For Glandsen hist, hvor vi vor Lykke
Skal med vor Herres Øine see!

O lad da i vor Lære-Time
Alt Timeligt os bruge saa,
Som det sig allerbedst kan rime
Med hvad der evig skal bestaae!
Det er, hvad Hjertet godt fornemmer,
Har for sig alle Himlens Stemmer:
Uegennyttig Kiærlighed!