Grundtvig, N. F. S. Vor Herre kom til Jordans Flod

No. 382. *)

Vor Herre kom til Jordans Flod,
Alt som Gud-Fader vilde,
Og af Sanct Hans Sig døbe lod,
Da udsprang Livets Kilde,
Da blanded Han et Sjæle-Bad,
Som Synd og Død i allen Stad
Kan herlig oversvømme;
I Daaben vi gienf ø des!

Saa lægger nu ret Mærke til
Guds eget Ord om Daaben ,
Saa I fordærve Fiendens Spil
Og undflye Kiætter-Hoben!
Udtrykkelig vor Gud og Drot
Til Daaben Vand udkræver,
Men Vandet er ei bart og blot,
Hvor Hellig-Aanden svæver,
Guds Aand det er, os døber!

* 646

Fra Jordan spurgde himmelsk Nyt
Man trindt paa Jorderige,
Gud-Faders Stemme aabenlydt
Man horde der udsige,
Hvad hidtil hos Sig selv i Løn
Han holdt fra gamle Dage:
Du er min elskelige Søn,
Som Mig mon velbehage!
Med Jesu Daab vi døbes!

Guds egen Søn i Stovets Baand
Ved Jordan var at skue,
Der sig nedlod den Hellig-Aand ,
Alt som Gud-Faders Due,
Saa, skiøndt kun Vand og Støv vi see,
Vi lære skal med Glæde,
De Himmelske Personer tre
I Aanden er tilstæde,
Vil hos os boe og bygge!

Vor Herre sagde til de Tolv,
Hans visse Bud hernede:
Gaaer ud, gaaer trindt paa Jordens Bold,
Fortabte at oplede,
Og døber i Guds Trilling-Navn
Dem med min Faders Stemme,
Og lærer dem i kiærlig Favn
Mit Vidnesbyrd at giemme!
Jeg følger med til Enden!

Ja, Salighedens store Haab,
Som vinde kan og vare,
Han bundet har til Tro og Daab
Med visse Ord og klare:
Kun født paany af Vand og Aand,
647 Gud-Fader vi behage,
Men naar vor Sjæl er i Guds Haand,
Vi Døden ei kan smage,
Thi Himmerig vi arve!

Hvor Støvets Øie seer kun Vand,
Guds Ord dog Øret hører,
Og Jesus Christus , Gud og Mand,
Med Aanden Vandet rører,
Da Sjælen seer en Purpur-Flod
Med Korsets ægte Farve,
Som skiænker den for Døden Bod
Og Ret til Gud at arve!
Godt Pant er Hellig-Aanden!