Grundtvig, N. F. S. Fra Himlen Herrens Aand nedfoer

No. 389 . *)

Fra Himlen Herrens Aand nedfoer,
Jeg glædes vil og sjunge:
Nu har Guds Kraft paa Jorden Ord
Og Ordet Flamme-Tunge!
Paa Veirets Vinger kom med Brag,
Som giennem Torden Lynets Slag,
Det Lys Gud-Herren sendte!

Det lyner giennem Sjæl og Sind,
Sig Herrens Lue tænder,
I Øiet farer Straalen ind,
Paa Issen Flammen brænder;
Flyv høit, min Sjæl, i Lys dig sving!
Guds store, underlige Ting
De løste Tunger tale.

Hvad Herrens store Vidner saae,
Al Verden skal fornemme,
Guds Ord skal Verdens Grændser naae,
Med tusind Tungers Stemme:
Velkommen, Krafts og Friheds Aand!
Du løser alle Tungers Baand,
Og alle Sjæles Lænker!

Fra Sandheds høie Hjem Du kom,
Al Sandhed Du os lærer;

* 655

Om Synd, Retfærdighed og Dom
Du mægtigt Vidne bærer;
Men o, Du ogsaa Ordet veed
Om Naade, Kiærlighed og Fred,
Forkynd det for al Verden!

Velkommen, Aand, med Tugtens Rost,
Med Kiærlighedens Stemme!
O straf og lær, forman og trøst!
Bliv evig hos os hjemme!
O lys og brænd i Sjæl og Bryst,
Indtil Basunens store Røst
Til Naadens Dom os kalder!