Grundtvig, N. F. S. Stol-Konning i al Evighed

No. 241. *)

Stol-Konning i al Evighed,
Veileder for de Blinde!
Du daled fra det Høie ned,
Besteg nu Ærens Tinde!

De store Konge-Riger tre,
Med selvbevidste Sjæle,
Ja, Himmel, Jord og Helvede,
I Jesus-Navnet knæle!

Herefter Kiød i Engle-Chor
Skal Aander ei beskæmme,
Vort Kiød sig med Forundring stor
I Himlen finder hjemme!

O Du med Naadens milde Dyd,
Paa Herlighedens Sæde,

* 470

Lad i vort Hjerte Himlens Fryd
Fordunkle Verdens Glæde!

Og lad i Domme-Dagens Gry,
Naar alle Kæmper daane,
Os rødme under Rosen-Sky,
Ei under Lynild blaane!

Lad da, ved Verdens Undergang,
Os finde Livets Krone,
Og ære Dig med Takke-Sang
Paa Fader-Rigets Throne!