Grundtvig, N. F. S. O Jesus! vor Forsoner

No. 190 . *)

O Jesus! vor Forsoner!
Guds Søn fra Himmerig!
Med glade Velkomst-Toner
Vi hilse, prise Dig!
O store Kiærlighed!
Selv Klipper det maa bøie:
Fra Thronen i det Høie
Du sank i Krybben ned!

Gaaer ud i Verdens Riger,
I Himlens Jule-Bud!
Til alle Sjæle siger,
Hvad os er skeet af Gud!
Os er en Frelser fød,
En Kæmpe uden Mage,
Han bringer Fred tilbage:
Guds Fred i Liv og Død!

O Glæde uden Lige!
O Morgen himmelskiøn!
I Herlighedens Rige
Lovsynges Støvets Søn!
Ei ruller nu Guds Torden,
Men Chor fra Engle-Hjem
Lovsynge høit paa Jorden
Et Barn i Bethlehem!

O, vær os da velkommen,
Du Herrens Salvede!
Du oplod Helligdommen,
Da Du blev Menneske!
Velkommen, Gud og Mand!
Histoppe og herneden

* 392

Med Dig vi har, som Freden,
Saa fælles Føde-Land!
Lov, Tak og Priis og Ære
Dig skee evindelig!
Vor Stolthed nu det være
At tækkes, ligne Dig!
Ja, lad os, her og hist,
Dig tækkes, love, ligne,
Af Hjertens Grund velsigne,
Vor Herre Jesus Christ!