Grundtvig, N. F. S. Vor Fader god i Himmerig

No. 89 . *)

Vor Fader god i Himmerig,
Som bød os leve broderlig,
Og Dig med Flid at kalde paa,
Du loved os at høre saa,
Naar ei allene bad vor Mund,
Men og vor Sjæl af Hjertens Grund!

Os helligt være Navnet dit!
Lad Ordet lyde reent og frit,
Og lad med Levnet christelig
Os ære smukt dit Navn og Dig!
Fordærv den falske Lærdoms Spil!
Omvend din Hjord, som farer vild!

Dit Rige komme til os her,
Og lad os evig blive der!
Din Hellig-Aand , vor Trøster bold,
Med sine Gaver mangefold,
Indprænte os dit Riges Dyd:
Retfærdighed og Fred og Fryd!

Din Vilje skee saa fuldelig
Paa Jorden, som i Himmerig!
I Ham, som for os Døden leed,
Giv os en god Taalmodighed,
Og Hjerte til at bede mod
Vor egen Lyst: vort Kjød og Blod!

Giv du os dagligt Brød i Dag
Og paa din Godhed rigtig Smag!
Fri os fra Nærighed og Nid,
Fra Hunger og den dyre Tid,

* 213

Fra Gierrighed: al Ondskabs Rod!
Ja, giør vor Time fredegod!

Forlad os, Herre, al vor Skyld,
Og tryk ei paa den ømme Byld,
Som vore Skyldnere og vi
Vil lade mildt gaae Ram forbi!
Hver Time lad os frydes ved,
At evig er din Miskundhed!

I Fristelse, o Fader mild!
Os ikke leed, os ikke hild!
Paa høire og paa venstre Haand
Beskiærme os din Hellig-Aand!
Med Troens Skjold og Haabets Hjelm
Tilskamme giør den gamle Skielm!

Fri os fra Ondt i allen Stund,
Og kom ihu, vor Tid er ond!
Opreis os Fader, naar vi faldt!
Og fra det Værste, fremfor Alt,
Os fri og frels i Liv og Død;
Til Himlens Fred, til Hvilen sød!

Da, Fader i det Høie! da
Vi sjunge klart Halleluja!
Dit Riget er i Evighed,
Med Magt og Ære, Fryd og Fred!
Ja, Amen! frelst er hvad der faldt,
Og Kiærlighed er Alt i Alt!