Staffeldt, A. W. Schack von Brylluppet

Brylluppet

Alvadero rev med Møie
Sig af Melesinas Favn,
Svang beklemt sig paa den høie
Ganger, som opsadlet stod.

Men med Jammerskrig den Ømme
Kasted' sig for Hestens Fod,
Holdt med Liljehaand dens Tømme
Og sit Løfte hulkede:

»Dag og Nat skal Sorg og Minde
Være mine Sødskende;
Sol og Maane Dig skal finde
Ak! i Billed ved min Barm.

172

Thi for evig er jeg bunden
Til din Skiebne og til Dig:
Saadan Troe er ikke funden,
Evig Din i Liv og Død!«

Men han grov, hvad Melesina
Lovede, dybt i sin Barm,
Og drog bort til Palæstina
For at vinde Himmelen.

Mørke Anelser omflored'
Underveis hans qvalme Sind;
Iiskold Varsel giennembored'
Som et Banesaar hans Barm.

Melesina! See ham svinde
Bort bag Fiernens Taageslør;
See og græd og giem hans Minde,
Thi saa lød dit Løfte jo.

Melesina! Gode Pige!
Trofasthed er Qvindens Dyd;
Lad hans Billed' aldrig vige
Af dit Hiertes reene Speil.

Tie, Madora! Falske Amme!
Edderfulde Slange, tie!
Dine sledske Ord ei ramme
Melesinas Inderste.

Sælg Din Pleiedatters Hierte
Ikke for det røde Guld,
Som Mirosos Dig forærte
For at friste Skyldfrihed.

173

Men den Riddersmand sig viiste:
Han var Tagoflodens Pryd;
Christ og Maur ham lige priiste
For hans Skiønhed og hans Mod.

Stjerners Skin er i hans Øie,
Morgenrøden paa hans Kind;
Paa hans Mund, Begiær og Nøie
Synes at foreene sig.

Helgenroe hans Pande klæder,
Mod og Styrke favne ham;
Og hans Barm er fuld af Hæder,
Og hans Arm og Gang er Hæld.

Kunsten paa hans Skiold ham malte
Som han med den eene Haand
Krandse flettede og qvalte
Løver med den anden Haand.

Vend dit Øie, Melesina!
Svøb dig i dit kydske Slør!
Tænk, o tænk paa Palæstina
Hvor maaskee din Ridder faldt!

Men hun skimter først og skuer,
Ak! og skuer stedse hen
Til hun troeløs gløder, luer
Og forglemmer hvad hun svor.

Og til Bryllup man indbyder
Mange Riddre, fiern og nær;
Cymbel og Guitarre lyder
I den fulde Høitidssal.

174

Trængselen til Dands sig fletter,
Spøg og Elskov fører an,
Til man sig om Taflet sætter
Og Pokalen gaaer omkring.

Hvad mon det er for en Ridder
Som i Sort, med lukt Visiir,
Høit ved Brudens Side sidder
Og ei Deel i Glæden ta'r?

Endelig ham Værten spørger:
»Hvo er Du, o Riddersmand,
Som ved festligt Gilde sørger
Og i Sorrig hylder Dig?«

Maanen slukkes, Vinden hviner
Da han aabner sit Visiir,
Og et Dødninghoved griner
Fælt omkring i Glædens Laug.

Melesina bæver, blegner,
Alvadero! skriger hun,
Og i Angstens Krampe segner
For den Svegnes Gienfærd ned.

Men han troefast hende rækker
Sin iiskolde Knokkelhaand
Og fra Bryllupsfesten trækker,
Alle staae som Støtter der.