Staffeldt, A. W. Schack von Ode til Harmonien

Ode til Harmonien

Ikkun den, som med indviet Øie
Ved det Ypperste paa Jorden hang;
Ikkun den, som sig til Lysets Høie,
Gudernes henrykte Giæst, opsvang;

Ikkun den Dig værdig synge lærte,
Himmelens og Jordens Dronning, Dig!
I hvis stille Barm og reene Hierte
Harmonie, Dit Billed' sænked' sig.

Tør da jeg, skiøndt end ei Dine Love
Jevnede hvert Oprør i mit Bryst,
Tør da jeg, Guddommelige! vove
Dig at synge med vanhellig Røst?

O tillad, tillad min Aand at sanke
Træk af Din tilbedte Herlighed!
Da maaskee Dit Billed' i min Tanke
Derfra synker i mit Hierte ned.

164

Dristigt da jeg nærmer mig Dit Sæde -
Ah! men Du er Alt, og Alt er Dig:
Liv og Skiønhed, Sandhed, Dyd og Glæde,
Til Dit Billed' alle danne sig.

Førend Formløshedens Oprør hviled',
Underkastet Hensigts Lov og Bud,
Laae du ved Kronions Barm og smiled',
Hans guddommelige, favre Brud.

Snart Du ham en Søn,1) hans Billed', skienked'
Som i sit uendelige Smiil
Liv og Lyst udstraalende, nedsænked'
Dybt i Chaos's vilde Barm sin Piil.2)

See! da hang fra Zeus-Kronions Trone,
Verden tryg i Loves Kiæde hang,
Og Naturen med sin Liljekrone
Smilende, som af en Drøm, opsprang.

O Kronions favre Brud! da bredte
Din Nærværelse sig herlig ud
Giennem det umaalte Rum og ledte
Tidens Strøm ved arioniskt Bud;

Og til afmaalt Orden, Id og Glæde,
Fra Din Mage giennem Væsners Hær
Dirrede nu Din Accordekiæde:
Verdnen, Styrende! Din Lyra er.

Stjernerne, i stadig opløst Vrimmel,
Ved Din viise Rhytmus styrede,
Dreie sig i henrykt, holden Svimmel
Om Din salige Nærværelse.

* * 165

Skiøndt i Labyrinth af Cycloider
Reglen synes at forvilde sig,
Dog i Samdragt Sphæreskaren glider:
Himlen, Harmonie! afbilder Dig.

Nærmere, Du i ulige Skaaler
Veier Dag og Nat for denne Jord,
Hvor det Skiønnes og det Godes Straaler
Til Naturens Krands sig sammensnoer.

Vaar og Høst i Aarets Kredsløb dandser;
Havets Barm, ved Love styret, slaaer;
Livet sig ved Dødens Side krandser;
Dyd og Fryd i evigt Slægtskab staaer.

Dybt, hvor sig Metallers Spirer dølge,
Dybt fra den lovlydende Chrystal,
Giennem Rodens Fostre, Væsners Følge
Op til Helten i Fornuftens Kald:

Overalt jeg Dine Aftryk finder
Harmonie, skiøndt giennem Sandsers Svig,
Overalt det Enkelte sig binder
Og dets Sammenhæng fremstiller Dig.

Thi med Skiønhed, Sandhed, Dyd Du skrider,
O Kronions Brud! ved Tidens Bred,
Medens Dit og Dines Billed' glider
I de fredelige Bølger ned.

Siig, hvo tæmmede de vilde Horder
Som ved omvendt Kølle støttede,
Paa de søde, thraciske Accorder
Med forundret Vellyst lyttede?

166

Siig, hvo dulgte al den blide Vælde
I Amphions Røst og Strengeleeg,
At med Smiil fra de betvungne Fielde
Vildes Flok i Thebens Favn nedsteeg?

Og hvo bød tilbedet Ynka stige
Ned med Skrivt og Plov fra Solens Skiød,
Der at stifte Sæders blide Rige,
Hvor Barbaren aanded' Rov og Død?

Og hvo lagde Zeus-Kronions Billed'
Ned i Phidias's forbauste Siel?
Hvo som Yndens Ideal fremstilled'
Sig for Himmelmalern Rafael?

Ah! hvo er, hvo er den Gud som troner
Dybt i Digterns foretrukne Aand?
Den, som mellem Følelser og Toner
Knyttede det stærke Slægtskabsbaand?

Du, som helst i Toner aabenbarer
Himmelske! for os Dit Tryllerie,
Ak! maaskee fordi de ikke varer
Og i dem Du svæver kun forbi;

Du, som under Skiønheds Navn udbreder
Rundtom Dit uendelige Smiil,
Og til Samfund, Kunst og Sæder leder
I Fornuftens Tempelperistil;

Du, o Harmonie! fortryller Jorden;
Hvor Du er, der dvæler Fryd og Fred,
Thi til Samklang med Din høie Orden
Stemmer Du de vilde Hierter ned.

Men hvad skuer jeg? Et andet Rige,
Ogsaa underkastet Dine Bud,
Hvor sig Drift og Villie forliige,
Folder sig ved andre Love ud.

167

Stierneskare, læg Din Straalekrone
Hyldende, dybt for Fornuften ned!
Hvad er Underne i Æterns Zone
Imod Aanders høie Færd og Fred?

See! den falder, Sandsens qvalme Skranke,
Støvets høie, fangne Giæst er løst;
Verdens Konge, den fribaarne Tanke,
Sønlig ligger ved Kronions Bryst.

Her, o Harmonie! i Aanders Zoner
Hvor ei Sandheds blide Dag gaaer ned,
Og guddommelig Tilfredshed kroner
Villiens og Driftens Eenighed;

Her, i Verdens Indre, Frihed holder
I sin Skaberhaand det første Leed
Af den lange Kiæde, som udfolder
Sig fra Evighed til Evighed;

Her - men selv min lykkeligste Tanke
Svimlende, paa Evnens Spidse staaer,
Harmonie! - Fornuften har sin Skranke,
Du Din Favn om Jord og Himmel slaaer.