Staffeldt, A. W. Schack von Det Venetianske Foraarsgilde

Det Venetianske Foraarsgilde1)

Til Zuecca imorgen! fra Celias Læber det lyder,
Til Zuecca! enhver frydefuld tager igien.
Vil Du ogsaa vide, hvad dette betyder? saa hør da!
Thi det Fremmede jo stedse tillokkede Dig.
Mellem Bølgen og Skyen, dens Grundvold i Dybet nedsænket,
Kneiser Poseidons Stad, takkede Steenklippe lig,
Men den sindrige Kunst kun Pragt og Gilder den skienked'
Og ved dens Marmorfod krandser Naturen sig ei.

* 214

Fiernt dens travle Kiøl afhøster ceilonske Marker,
Medens persiske Naal Tiljen med Blomster bestrøer,
Dog, o Moder Natur! din friske, dugfulde Gave
Blomstrer og modnes ei midt i Venetias Pragt.
Derfor, naar Solen paa nye sin sluttede Bane begynder
Og ved Adrias Bred Vaaren af Graven opstaaer,
Haster Poseidons Dyrker fra Scenens digtede Temper
Og fra Gildernes Qvalm hen til den nyefødte Øe,
Under Elskov og Spøg at nyde de sødlige Perler,
Som i grønnende Skal groe paa den rankende Væxt.
Da nu Celia havde udraabt det gienlydende Løsen,
Skillede Kredsen sig ad, hver med god Morgen gik hiem,
Pønsed', hvorledes han skulde foraarlige Gilde forskiønne,
Og ved Adfærd og Dragt aflokke Fruerne Smiil.
Og da Skygerne nu i Stadens mæandriske Stræder
(Klipperifter man før skulde dem give til Navn)
Smallere bleve og høit fra Buen Middagen hersked'
Og de Syslendes Færd lønned' med qvægende Søvn,
Samled' de Kaarede sig hos Gildets lovgivende Dronning
Og afdeelte i Par flinkt i Gondolerne steeg.
Stille styred' 'Tilbøielighed og Valget bestemte,
Ceremoniemester var Amor, thi hvad er han ei?
Saaledes afdeelt i Grupper, hvor Kunst at behage gav Fortrin,
Flød det ordnede Tog over den store Kanal
Ud i det blaanende Hav, hvor hver en Kind blev opfrisket
Og ved hvert Aandedrag Livet fordoblede sig.
Sikker i Vendingens Kast og let som Lacerten i Bugter,
Smuttede hver en Gondol mellem de Mødende hen,
Til dens smeddede Kam Zueccas Bredde berørte
Og paa den grønnende Jord Grupperne bandt sig paa nye.
Savn, o Menneske! Savn er Glædernes evige Ungdom,
I Besiddelsens Skiød ak! de forældede døe:
Kun Venedigs Indvaaner, af straalende Marmorvæg blændet,
Hviler saaledes sit Blik seent paa den grønnende Eng;
Kun Venetias Frue, opvoxet blant Guld og Coraller,
Elsker ei Blomsterne blot, elsker selv ringeste Løv.
215 Da vi nu længe nok os havde frydet ved Vaaren
Under de svulmende Træ'r, hvor med den stolte Granat
Figenen kappedes om at vorde, mens Viinstokken langsom
I sin Udvikling, kun samled' til Hierternes Fryd,
Celias Røst os formaned' at sankes om dampende Taffel
Hvor med Comus i Pagt Gratiers Chor sig indfandt.
Tarvelig er Italiens Søn, og gennem hans Tempe
Lig en olympisk Giest, Nøisomhed usmittet gaaer,
Væmmelse ei og Bedøvelse hævner hans fraadsende Gridskhed,
Og paa Bægerets Bund jager han Vanvid ei op.
Spøg og Latter og Elskov, samt Ridderens almeene Ømhed,
Vid, Guitarre og Sang skiulede Ganernes Lyst,
Ikkun sielden løsrev sig den hastig modnende Elskov,
Sielden Tvemeeningen skielmskt skotted' bag Gratiens Slør.
Men under Bordet de Fødder saa kiælent veltalende vare,
Som paa et Orgelværk spillede Amor paa dem.
Mangt et Indtryk sig sneeg saa sagte fra Foden til Hiertet
Og i et talende Blik siden sin Ankomst tilskrev,
Mangen en Hierteforeening ved Vaarens Gilde forsøgtes,
Som da Høsten nu kom saligt fuldbyrdede sig.