Staffeldt, A. W. Schack von Den nye Øe

Den nye Øe

Gnomer

Dybt under Havet,
Med Vælde begavet,
De Gnomers Chor
I Gruberne boer.
Vi blande og skille
Og Lande hentrille.
Men naar Salamandre
Og Gnomer hverandre
Hænderne give,
Maae alting blive.
353 Thi kommer, I Vilde!
Som Verdnen opilde.

Salamandre

I empyreiske Zoner
Vi ryste vore Luekroner.
Alt er underlagt
Ildens Risemagt,
Den er Livets Væld
Og Verdnens Siel.

Hvor Ertsene kaage
Til svulmende Taage!
I Lava vi vade
Og Ildstof indlade
I bragende Huler.
Hvor Uveiret kuler,
Mens Underhavsfielde
Revnende giælde!

Hørte I, Gnomer?
Sin længe baarne
Krone af Domer
Og musgroede Taarne
Lisboa taber.

Men Undergangen skaber:
Oceanet syder,
Afgrunden opskyder
En nye Azor
I det rystede Chor.

Paa Flammepiller
Vi løfted' dig op,
Snart Duggen omspiller
Din rygende Top.
354 Værket er fuldbragt.
Priser Ildens Magt.

Havet

Med Moderglæde
Velkommen, du Spæde!
En rædsom liflig Smerte stødte
Dig af mit Indre, kiære Noer,
Med samme Smerte længst jeg fødte
Dine Søstres Chor.

Men ak! hvor er du raae og vild!
Din Aande hvirvlet Røg og Ild,
Et Diadem af Muslinger din Pragt
Og vilden Havgræs din medfødte Dragt.

De hvinende Vinde
Skal kiøle dig.
Du Lindring skal finde,
Naar rasende Bølger
I Havskum dig dølger.
Saa damp et Sekul og moderlig
Ved min Uveirbarm jeg skal hygge dig.

De azoriske Øer

Velkommen til Lysets Rige,
O Søster, velkommen vær!
Med Rædsel saae vi dig stige,
Men nu er du der.

I hvert et Vindpust vi tilvifter
Dig kiølig Duft, du søsterlige Øe!
355 Og er du afkiølt, da vi strøe
Med hver en Vind i dine Klipperifter
Vort bedste Frø,
Indtil dig Solen Brudgomskysset giver
Og ved sin Ildbarm dig opliver.

Trækfuglen

Med Skyernes Skarer
I Vinden jeg farer,
Over Bierge og Bølger
Jeg Solen følger.
Det er Trækfuglens Færd:
Stedse hen og her
Den søgende flakker
Og hviler paa Skierenes Takker.

Men er det den yngste Øe?
Neppe den mit Blik gienkiender,
Thi ei meer dens sorte Isse brænder.
Af mit Næb tag dette Frøe,
I det jeg holder
Et blomstrende Land, som snart sig udfolder
Og hviler jeg da igien paa din Kyst,
Jeg helligholder din første Høst.

Vinden

Over Steene jeg gaaer
Og blæsende saaer;
Blant riftede Klipper
Snart Meieren slaaer
De undrende Vipper.

356

Verdenomsegleren

Hvor prægtig, med en Krands af Morgenrøde,
En Giord af Havskum, kneiser hiin Basalt!
Dens Dale svulmende af yppig Grøde,
Med Palmeskove Høiden overhvalt.
Her trygge Fred og travle Syssel bøde
Og til et Glædens Land forskiønned' alt,
Rundt hvide Hiorder Fieldene bedække,
Paa Marken staae de gyldne Neeg i Række.

Og hist, hvor Flodens Saffirarme bøie
Sig om den luftige og reene Stad,
Basiliker og Templer sig ophøie,
Opstillede i afmaalt Kreds og Rad.
Paa Torvet alt sig tusind Grupper føie
Og vexlende, snart atter skilles ad,
Mens Havnens Vrimmel fredløs sig bevæger
Og denne Egn med fierne Himmel qvæger,

Og hør! alt Hiulet klapprer, Hamren lyder,
Og Sysler vaagner op i hver en Vraae,
Paa Torvet styrende Senaten byder,
Mens reene Sæder ved hver Arne staae.
Ved Overflod sig Lykkens Sønner fryde,
Med Seierskrandse alle Kunster gaae;
Hist Geometere med Stavens Spidse
I Strandens hvide Sand Figurer ridse.

357