Staffeldt, A. W. Schack von Til Phantasien [Forlad ei, hulde Phantasie]

Til Phantasien

Forlad ei, hulde Phantasie,
Forlad ei dette matte Hierte!
Og lad mig længer trylles i
Din Glæderuus, din milde Smerte,
Og alt dit høie Sværmerie!

Hvad eier frossen Viisdom vel,
Hvad Selvbevidsthed, som kan bøde
Paa Tabet af dit drømte Hæld
200 Og denne friske Morgenrøde
Du aander paa den blændte Siel?

Ved aldrig nøiede Begiær
Det Evige os hist tildrager,
Men ikkun du, Indvi'de, her
De aldrig nøiede fredsager
Med evig Skiønheds Atterskiær.

Endymions Gudinde lig,
Du daler til den Dødelige,
Imedens ved dit fromme Svig
Et lyst, æteriskt Drømmerige
Rundt om hans Tinding dreier sig.

O du, min Glæde, Værd og Pryd!
Mit heele Eie dennesinde!
Du Billed' paa min Fremtids Fryd,
Hvor jeg tidt tør henrykt finde
Forklarte Træk af hver en Dyd!

O hold mig stedse i dit Favn
At ei jeg Himmelen undfalder,
Og trøst mig med hvert Yndlingshavn1)
Selv da, naar ubønhørlig Alder
Hver Glæde hævner ved dens Savn.

Og naar da blant Cypresserne
Jeg skuer Livets sidste Hora,
End da i dig jeg henrykt see
Min evig glødende Aurora
Som kiærlig smelter Tithons Snee!

*