Gyldenstierne, Henrik Mogensen BREV TIL: Gyldenstierne, Mogens FRA: Gyldenstierne, Henrik Mogensen (1567-05-01/1569-10-08)

U.D. og St. [Helnekirke (?), efter 1. Maj 1567] 1).
Henrik Mogensen Gyldenstjerne til Mogens Gyldenstjerne.
Han har forgæves henvendt sig til Jørgen Marsvin om Underholdning til sig og sine Folk. Om Stillingen som Ritmester paa næste Togt. Han forsvarer sig mod forskellige Beskyldninger. Han vil ikke være paa Stjernholm, men vil lade sine Folk blive der.

Jhs.

Sønlig kerlig helsen nu och altid forsentt med Gud, Vor Herre. Kere fader, nest min ganske villige plicttige tro thienniste och megen ydmyge tacsielse for altt gott, som y mig altid giortt och beuist haffuer, kere fader, giffuendis eder ydmygeligen tilkende, att effter eders skriff- uelse haffuer ieg veritt hos Jøren Marsuin oc talett med hannom om dett, som y skreff mig till om, att ieg skulle s. 287were hannom følactig fore, der som hand ville fly mig vnderholning till mig och mitt folk och heste. Saa haffuer hand giffuett mig for suar, att hand haffuer intett aff kongen, att hand kand holle mig eller nogen vnder fanen, vden sitt egett folk, som hand holler aff Landskrune och Lundegaard, men dersom kongen vill giffue hannom nogen bønner eller sogner till att kunde skiffte vnder oss, y hues hand kand daa vere mig behielpelig, vill hand gerne veritt. Och der till med siger hand sig endnu icke att vere rittmester, førend fanen flyer och han ved, huad hand har folk, der rider vnder. Kere fader, er Hack Holgerßen 1) selff intett til sinds att ville paa nogett tog, vden der som kongen føller selff med, dog lader hand sine ord staa, att ti gerne ville følle med, ellers haffuer kun tre heste geryste. Men haffuer Holger Brade sagtt for mig, att hand mener endnu, att Hack skulle bliffue vor rittmester, men dersom vi skulle paa noget tog, att vi motte beholle Iøren Marsuin. Kere fader, som y skriffuer mig till, y vide ingen fetalig att kunde forskaffe mig, saa ved ieg icke, huorlunde jeg skall holle mig med mine folk och heste, thi paa Stiernholm er slett intett och intett att bekomme y Malmø at holle med. Ieg har skyllen alsamens, alsamens for huis der tages enten der eller andensteds, men vill Peder Fris sige sin sandingen, eller Jesper 2), den tid hand var hos eder, daa forser ieg mig tillett, min skyld skall intett vere saa stor, som ieg dog stesse skall haffue skyld fore baade med bønnerne att forhade och tage hues som de har. Men, kere fader, ieg beder ieg beder(!) eder ydmygeligen for Guds skyld, att y icke ville tage mig til mystycke, att ieg skriffuer eder dette saa dristeligen till, y skulle med tiden icke kunde holle møgett folk ententt en eller annen steds for fetalig skyld, och saa somme, s. 288som vill rade mer, end dennom er befalning giffuett. Kere fader, før end ieg vill selff ligge paa Stiernholm med slig skick, daa vill ieg heller drage om till mine venner och besøge dennom, ind til nogett tog paa kommer, daa vill ieg gerne lade meg finnes paa eders vegne, saa skall for min persons skyld ingen skyld finnes, men mine heste och folk skulle stesse vere paa Sternholm, att, kere fader, y ville, att de motte haffue bekommett, hues haffre och fetalig de haffde hafftt y behoff. Dett som y skreff mig till om att skulle følle min morbroder 1) till tingett och suare ... 2).

Mogens Gyldenstjernes Priv. Ark. Indkomne Breve, udaterede.