Gyldenstierne, Mogens BREV TIL: Stenbock, Gustaf Olsson FRA: Gyldenstierne, Mogens (1554-05-31/1569-10-08)

U. D. og St. [efter 31. Maj 1554].
Mogens Gyldenstjerne til Gustaf Olsson [Stenbock].
Han takker for den ham og hans Medbrødre i Elfsborg udviste Venlighed. Han har modtaget hans Brev af 31. Maj og vil efter Evne opfylde de deri fremsatte Ønsker. Hans Fæller er rejst til Kongen for at give denne Underretning om Mødets Forløb. Han giver Meddelelse om Krigsfolket ved Elben og Hamburg.

Myn wenlig helsse nu oc altyd forsent met wor Herre. Kere her Gøstaff, siinderligen gode wen, nest ald tylbør- lig tacksygelsse for møgen ere oc got, som i nu syste vdij Elsborig meg oc myne metbrøder beuyst haffue, skulle i altyd befynde meg gans wyllig at forskiille, hues i myn macht er. Kere her Gøstaff, gyffuer ieg etter wenligen tyl kende, at etters scryffelsse er kommen meg tyl hande, som er scryffuet pa Elsborig ten 31. may 1), lest oc forstandet. Først, kere her Gøstaff, som i gyffue tyl kende om tet tymer oc andre sager, som k. mt. af Suerig oc k. mt. vndersatter er for kort sket, skal blyffue tyl- frydsstyllet, sa meget meg mugligt er. Tuo af myn met- brødere ere faren met alle erende tyl k. mt. oc tet gyffue hans k. mt. tyl kende, saa møget dy entten skryftlig oc miintlig behollet haffue, oc wy ander, som ouer same handel weret haffue, scryffuet met tenom. Tuyffeller inttet ter pa, k. høgmechtiighet skycker seg sa her vdy, sa ingen skal met rette kwne haffue hans k. mat. at beskiille. Icke skal tet helder feill feylle pa wor syde, wy wylle oc met s. 263største flyt her efter forfordere sagen tyl tet beste, som wy oc her tyl guordt haffue, sa wor høgeste oc største flyt ter vdy befyndes skal, pa tet god enyghet oc naborlig wenskab ma forøges io mer oc mer dysse ryger i mellom efter tet wenligen forbundt, bege k. mt.stetter selffer oprettet haffe, oc som nu syst os vdy Elsborig i mellom besluttet er. Kere her Gøstaf, wyl ieg icke forlade oc gyffue etter tyl kende, at her er kommen købmen hiem fra Lii- bech, syge for tydyng, at tet krygsfolck, som wor forsamlet wyd Eluen oc wyd Hamborig, skal were dragen tylbage ouer Elfuen igen, men met huad besked wyde dij icke at syge. Ieg tror, stederne gaffue denum pendinge. Inttet andet niit er her eller, en huor i wyde at bruge meg, skulle i fynde meg for etters wyllege wen.

(Bagpaa:)

Copy af tet bref tyl her Gøstaff Olluffsen.

Egenh. Konc. i Mogens Gyldenstjernes Priv. Ark. Konc. og Optegnelser.