Huitfeldt, Povl Ottesen BREV TIL: Gyldenstierne, Mogens FRA: Huitfeldt, Povl Ottesen (1566-10-15)

Halmstad, 15. Oktober 1566.
Povl Hvitfeldt til Mogens Gyldenstjerne.
Da Knægtene mangler Penge, beder han om Penge og Klæder til dem. Han sender med det første Niels Skriver til København for at aflægge Beretning. Hans Fribyttere har gjort et Togt ind i Sverrig. Svenskerne er draget bort. Om Udnævnelser til Fændrik m. m. Knægtene nægter at lystre en Høvedsmand, der drog bort fra Byen, da Svenskerne kom.

Mynn ganntz wennlig helßenn altidt forsenndt med Gudt. Kiere her Magenus, besonnderlige gode wenn, nest enn wennlig tackßiegelße for althet møget gode, som y meg vdj mange made giørt och bewist haffuer, hwilkett jeg giernne forskiille will med hwes god wdj min macht were kandt, kiere her Magnus, giffuer jeg etther wenn- ligen til kennde, at thesse knecht her vdj byenn haffuer stor brøst for peninge til att there, och jeg haffuer jngenn fetalj at vndßetthe thennom medt, andet end brødt, och the peninge, the finnge siistegangk, køffte the wergh for och andett nodtrofft, och ware the sutthelernne 1) skiildich, och the matthe betalle thennom, saa the beholde en ringe tinge vdj gein. Thj beder jeg etther giernne, att y wille were thesse theris ammesatther behelpelig, at the matthe bekome peninge och klede, at the kunde nogitt bliiffue stellet til fres, fordj the haffuer holdett seg well, siidenn the kome hiidt til byes, och thet ganck at fiennde kome her, forholde the thennom erligenn, och jngenn af thennom blef funden modvillig eller mytthe mage[re] 2), saa jeg er begerendis at beholde saame knecht. Kiere her Mageus(!), giører her vdj, som [min] gode tro er till etther etc. Sameledis h[affuer] jeg schreffuit k. mt. til, att jeg n....tiil hans nade och etther och giffue hans ma. och

etther lelichet til kennde, hwor thet seg her begiffuer; tha schreff hans nade, at hans mat. siiffuitis (!) thet jcke s. 137radeligt at were. Will jeg medt thet allerførste for skield sennde Niels schriuer ther neder, som kandt giffue hans mat. och etther allelichet til kennde etc., hwre thet seg vdj thenne landz ende begiiffuer. Kiere her Mageus, haffuer jeg hafft the fry biither jnd vdj Swerige och haffuer slagit lx Swenske vdj hell, och jeg kandt jndthet høre af the Swenske, som her war for byenn, vdhenn the ere op dragenn. Kiere her Magenus, giffuer jeg etther wen- ligen til kennde, at ther fiennden kome her for, giørde jeg thenne brefwißer Hans Wulff til fendrich, och er her jngenn fennecke, at y for thenn skiildt wille were han- nom behelpeligen, at hand matthe bekome ther et fennecke hidtt med seg och handeles om hans besoldinge, hwadt hand skal [haff]ue. Vdj lige made som jeg schref etther til om Karstenn, Michel Perssens 1) fenndrich, at jeg matthe haffue hannom her hos meg etc., saa giffuer jeg etther wennligen til kennde, at then tiidt at the Swenske war for hennder, thaa bleff Harmenn Vilandt, som war theris høuetzmandt, siuger af pestelentze, och hand drog her af byen; doch saffde hand meg til, til førenn han drog af stedt, och giørde jeg Karstenn til høuetzmandt offuer thennom vdj then andens frawerelße, och hand er nu døder, och Harmen er nu komen vdj gein, och knechtenn wille jngenn gehør giffue hannom och jcke heller kennde hannom for theris høuetzmandt, som Niels schriiffuer skall beretthe etther al lelichett, nor hand til etther komendis wurder, hwor thet seg ther om haffuer etc. Kiere her Mageus, forlader meg min mange- foldiige schriuent, jeg bemøder etther meg(!); nøden forder meg til til (!). Hwes jeg kand were etther til willige och gode, skull y altidt fende meg gantz willigen, kennet Gud, hwilcken jeg etther wil befalet haffue. Datum Halmestedt thenn 15. dag achtobris ano 66.

Pouell Witfeldt.

s. 138(ßagpaa: Seglet og Udskriften:)

Erlig welbiirdiige mand och strenge riidder her Magenus Giildenstierne til Stiernholm, k. mts. stadzholder paa Kø- binghaffuennslott, min besonderlige gode wen, gantz wenligen.