Gyldenstierne, Henrik Mogensen BREV TIL: Gyldenstierne, Mogens FRA: Gyldenstierne, Henrik Mogensen (1566-04-21)

Lund, 21. April 1566.
Henrik Mogensen Gyldenstjerne til Mogens Gyldenstjerne.
Han forsvarer sig mod Bebrejdelserne i et Brev fra Faderen for nogle Udtalelser, som han skal have fremsat, for forskellige Forhold vedrørende Forsyningen af hans Folk og for hans Livsførelse og Ødselhed.

Ihs.

Sønlig kerlig helsen nu och altid forsentt med Vor Herre. Kere fader, nest min gantsk willige plictige tro tienniste och megen ydmyge tacsielse giffuendis eder gantz ydmyge- ligen til kende, att eders skriffuelse 1) er til hende kommett, s. 46indehollendis om de vnyttige ord, som ieg skulle hafftt paa nogre der; saa ville ieg endnu gerne videt, huad for ord dett skulle vere, och och (!) om huem dett vare, X Kere fader, som y och offte haffuer skre-(!) mig till, att s. 47ieg aldrig haffuer veritt eder lydactig for, X saa ved ieg icke, y huad maade ieg kand vere eder tienstactiger eller lydig for y alle de maade, ieg vedst haffuer eller kunde vere, och der som ieg y nogen maade haffuer fortørnett eder, siiden ieg er kommen til min sands eller eller (!) aller, daa straffe mig Gud der for. X Men den vogen, som ieg skreff, haffuer ieg aldrig lenger hafftt end fraa Lund och hid til Malmø, och haffuer Oluff sagctt, att hand skulle setten paa lofftett, och er strax bleffuen der opsatt. X Som y och skriffuer om de klenning, som ieg begerer til mitt folk, och skriffuer att haffue giffuett mig den; y sende mig til fire karle klenning til Halmsted, den haffuer ieg giffuett dett folk, som ieg haffde paa den tid, men dett folk, som ieg haffuer nu, har intett faaet aff deris klening, som ieg motte loffue dennom. Derfor beder ieg eder gerne, kere fader, att ieg mott haffue bekommett den 1); och som ieg skreff eder til om penninge, saa er min kerlige bøn til eder, att ieg motte haffue bekommett nogen med dette bud, ieg trenger der storligen til. X Kere fader fader(!), y kunde selff veil tenckett, att ieg kand icke komme langctt med ett halhundrett marck X och vere y blantt selskaff; ieg vill skyde mig alle herre- mennen, huad selskaf ieg holler mig til, och om ieg enten forhorer dem eller dobler dennom bortt. Kere fader, Gud forlade dennomett, X som meg saa saare forføre hos eder; ieg reds, mine egne erre mig verst. X Kere fader, intett annett paa denne gong. leg skall alle mine dage findis som eders vnderdanige gehorsamme och lydig sønn, som ieg eder plictig er, thet kende Gud, thend ieg eder s. 48altid vdi alld lycsalig sundhed och velfartt vill befalitt haffue. Datum Lund den 21. aprilis anno 1566 1).

(Mogens Gyldenstjernes Randbemærkninger:) Hvor der er sat et X, har Mogens Gyldenstjerne sat en Streg i Randen udfor det paagældende Sted.

1) Klede.