Munk, Christen BREV TIL: Gyldenstierne, Mogens FRA: Munk, Christen (1569-04-20)

Helsingør, 20. April 1569.
Kristen Munk til Mogens Gyldenstjerne.
Han har faaet Kongens Befaling til iligen at begive sig tilbage til Akers- hus og vil afsejle ved første gunstige Vind. Han beder om, at Mogens Gyldenstjernes Foged maa oppebære den ham tilkommende Rente hos de Bønder, som Mogens Gyldenstjerne har udlagt til ham paa sin Datter Dorthes Vegne.

Min gantz godwillige helsen nu och alltid forsend med Wor Herre. Kiere her Magnus och kiere fader, betacker jeg eder gantz hogeligen och gierne for all faderlig gode, som jeg stedes aff eder befunden haffuer, huilcket att s. 228forskilde i skulle finde meg gansk godwilligen, saawith som i min ringe macht och formue er, som jeg kiender eder thes plichtig att were. Kiere fader, kunde jeg icke lade att schriffue eder till, dog jeg wed inthet besinder- ligen andet, end jeg haffuer faet kon. matt. befalning, att jeg skall jligen begiffue meg opp. Sa achter jeg vdj thett hellige Trefoldigheds naffn, thett forste winden bleser, att begiffue meg herfra till Aggershus, och thersom i wide vdj nogen maade, att ieg kand bestille nogit for eder, som eder kand komme till gode, tha rader och biuder offuer meg, tha skulle i finde meg gantz godwilligen ther- till. Bedendis eder och gantz gierne, att eders fogde motte opbere, hues rettighed som the bønder ere meg plichtig, som i haffue meg vdlagd paa eders datters wegne, jndtill salenge jeg kand fange sielff ith wisse her neder. Will hermed nu och altid haffue eder Gud allmechtigste be- falendis. Lader Dorothe helse eder med mange m gode- natt. Ex Helschenør 20. aprilis anno etc. 69.

Christen
Munck.

(Bagpaa: Seglet, Udskriften og Mogens Gyldenstjernes Paaskrift:)

Erlige welburdige mand och strennge ridder her Magnus Gildennstiernn till Stiernholm, min kiere fader, gantsk wenligen.

Crystiern Munck.