Gyldenstierne, Frants BREV TIL: Gyldenstierne, Mogens FRA: Gyldenstierne, Frants (1566-12-27)

Helnekirke, 27. November 1566.
Frans Mogensen Gyldenstjerne til Mogens Gyldenstjerne.
Han skriver om to Gaarde, der er skiftet ham fra, om hvor mange Heste og Folk han, Broderen og Niels Lykke har. Da der kun er lidt Hø tilbage paa Gaarden, maa der hentes Hø fra Stjernholm, hvis Bestanden skal blive. Han vil komme over til Faderen og faa Besked. Om Uenigheden om Kost til Degne i Klostret.

Sønligh kerligh helsenn eder nu och altidt forsendt met Gud, Vor Herre Iesu Christo. Kere fader, betacker ieg eder ydmygeligen och gerne for alle store velgerninger, y mig s. 166altid beuist haffuer, och for den store vmage, y haffuer hafftt met migh om den sagh, ieg schreff eder til om, dy to gaarde, migh bleff skifft fra, som Peder Fris sagde mig suar paa, att y haffde Børre Trolle hoes kong. mat. der om, huilcked eder den almegtiste Gud belønne skall y sitt rige. Kere fader, talde Per Fris och met migh om mine heste, mange ieg haffde, der kunde gaa vnder sadel, saa haffuer ieg to gode, dy der til duer; end aff dy beste miste iegh y Lauffholm, der vy dro op, som spranck end stauffuer y sigh och bleff der strax paa stedden, som huer mand vitterligt er, som til stæde var. Den fierde talett Runckert met eder om, før vy droge op, att hand var blind och duede icke dert; dogh haffuer vy hiulpet vos hen met samme hest, indtel hand kom neer met stoer nødt och duede plat indtet mere; men mine vogn heste haffuer ieg end nu och end liden stalklipper. Dette er dy heste, ieg haffuer × 1. Kere fader, giffuer ieg eder och sønligen att vide, att iegh haffuer to karle och end drengh och end staldrengh; den kock, iegh haffde, gaff ieg strax forloff, hand kom ner fra leyeren ×. Mind kere fader, giffuer iegh eder och att vide, att mind broder haffuer fire hæste, och hans karl haffuer end hest, och haffuer hand iij karle och end drengh. Haffuer Niels Løcke 7 heste och 7 personer, dogh hestene skulle vdt y blant hands bønner, som hannom er tillagt. Vyde maa y och, kere fader ×, att her er 24 køer och 7 kalle och j tiuffr. Dette haffuer ieg schreffuet eder til for dett lille høes skyld, att y kunde vide, huor monge heste och fæ her er och tærer høe; her er slett indtet høe paa stengene ×, men 2 eller 3 gulds høe kand her endnu verre y ytt hus ende. Skal her bliffue saa mange heste och kør staaende, som her nu staar, da er dett tid att lade hente hø fra s. 167Stierneholm och hidt; der var aldrj saa meget indhøstedt y hølaen, som der er nu y aar, Gud verre loffuett ×. Haffuer ieg och sagt Peder Fris, att ieg ville selff komme offuer til eder y den anden vge eller dett første, Niels Løcke vorder saa til paas, att iegh kandt komme fra hannom, paa dett att y kunde da selff sige migh, huad y ville haffue giort och ladt, huilcked iegh vil altid følle epter aff mind yderste formue, saa meget som Gud giff- uer migh løckenn til ×.

Kere fader, y schreff mig till om Iesper och ville videt, huad ieg haffde loffuet hannom; iegh gjorde aldri ingen pagct met hannom. Haffuer hand dette beredt for eder, da gør hand mig vret. Iegh ville gerne, kere fader, att y ville schriffue hannom til, att hand skulle ingen degne giffue kost her y closterit, før hand lode eder dett først forstaa; dett er end loffuet halffueges, att hand skal haffue kost her y klosterit, endog iegh haffuer sagt alde- lis ney, vden det sker met eder villie. Derfor er dett gott, att y schriffuer Iesper der til om, att han vedt att rette sigh der epther, om her kommer nogenn. Andett vedt iegh icke att schriffue eder til paa denne tidt, men vil haffue eder den almegtiste Gud befallet met languarindis sundhet baade til liff och siel. Amen. Datum Heine kercke de(!) 27. nouemb. aar 1566.

Frandtz
Gyllenstiernn.

(Bagpaa: Seglet, Udskriften og Mogens Gyldenstjernes Paaskrift:)

Erligh och velbyrdigh mandt her Magnus Gyllenstiernn tyll Stierneholm, mind kere fader, sønligenn sendis dette breff.

Franssyskus, 30. nouember.