Valkendorf, Christoffer BREV TIL: Gyldenstierne, Mogens FRA: Valkendorf, Christoffer (1566-03-12)

Arnsborg, 12. Marts 1566.
Christoffer Valkendorf til Mogens Gyldenstjerne.
Han beder om Hjælp af Knægte, Proviant og Klæde, saa at han kan holde Slottet. Hvis Kongen ikke vil undsætte ham, beder han om at blive kaldt tilbage, da Svenskerne søger at faa ham i deres Magt. Efterskrift: Hvis Kongen ikke kan eller vil undsætte Arnsborg, beder han kun om 50—100 Knægte og nogen Proviant samt om et Brev paa Tysk med Løfte om Undsætning og et Brev paa Dansk med den rette Grund til, at han ikke kan undsættes. Han vil saa laane sig frem, saa at han kan holde Slottet endnu et Aar. Om Støtte for Slotsfogden hos Kongen.

Min ganske godtwillige helsenn ether nu oc altiidt til- forne met Wor Herre. Kiere her Moghenns Gyldenstierne, besynderlig gode wenn. Min willig tacksiigelse for aid ere oc godt, huorledis thet thenne liflandiske handell siig nu tildrager, tisligeste hues trøst oc wndsettning, som ieg s. 24aff kon. matss. wnderdanig begerendis er, kunde i wd aff kon. m. schriffuelße ald leyligheden forfarre, oc beder ther fore ganske flittiig, atj met the nerwerendis gode herrer Danmarckis raadt wille giørre ethers beste hos konn. matss., att ieg jo paa thet ringeste kunde bekomme the iijc knecte oc thenn prouiandt, som ieg for et aar aff kon. matss. wor fortrøstit met; kanndt ieg icke bekomme iijc, saa lader mig bekomme ijc eller oc iɉc knecte, so will ieg ßielffuer ßee till, huor ieg kanndt fierre bekomme, oc att ieg motte bekomme so møgit prowiandt oc fitalie, som thenne indelucte zedell wduiser, so will ieg mett Guds hielp end nu ett aar holde kon. matss. thette hus tilbeste. Thij thet wille giiffue k. m. et stort epthertall, att hanns kon. matss. skulle nu om en ringe omkost offuer giiffue thette hus oc lanndt, oc huadt for fremme thett wille giiffue thenn Swenske oc huad for skade thett wille giiffue konn. matss., thett Gud forbiude, att hanns kon. matss. thette hus mett skøtt, krudt, lodt oc andenn munitionn skulle miste och om bere, thet haffuer enn forstandig well att konde betencke. Ther fore beder ieg endt nu gierne, att ieg met thet første motte bliiffue wnd- ßett bode mett knecte, prowiandt oc mett klede paa knec- ternis, bøfieskotters oc mett andit slottsfolckis besoldungh. Hues pendinge er anrørenndis, will ieg see, huor ieg kanndt lonne oc oppeberre, till ieg faar wiidere wnnd- ßett aff kon. matss. Kiere her Moghens, i mue icke tencke, att alting er her nock forhanndenn, epther thij ieg be- gerer saa liidenn hielp aff kon. matss., menn ieg giør thet ther fore, att konn. matss. icke skulle aldelis taghe hanndenn her fraa, huilckit Gud forbiude, men tthiis riig- liger hanns kon. matss. thet forßorgher, thes bedre ehr thett att holde hanns kon. mats, tiill erre och beste. Menn ther som att hanns konn. matss. icke er saa tiilßindis, att hanns kon. matts. will thette hus wiidere wndßette, so beder ieg etther giernne, attj mett lempe wille till s. 25hielpe hos kon. matss., att hanns kon. matss. wille icke tha lade mig her lengher bliiffue, thij thenn Suenske thrac- ter synnderlig ther epther, att hannd kunde faa mig wdj ßin woldt, thet Gudt forbiude. Gud almectiste wet thet, att ieg menner thet her mett troligenn oc well, forhobiis och mett Gudis hielp, att thett thagiis mig oc op wdj thenn beste meningh, oc oc(!) will her met haffue ether Gudt almectiste befallenndis. Datum Arnsborg thenn 12. martij anno etc. 66.

Christoffer
Valckenndorff.

Kiere her Mogens Gyllenstierne, ther ßom leyligheden ther wdj rigitt ßig ßo tildragher, at kon. m. icke kand eller wiill thette huß wiidere wndßette, huilckit then almectiste Gud for Jeßu Christj skyld naadeligen affwende, szo lader mig jo bekome jc eller ɉc knecte oc then ßild, flesk, fiisk, erffther oc ßaltt, ßo møgit ßom k. m. wiill wnde meg, oc at k. m. schriffuer mig ther hos paa teusk oc fortrøster mig met wiidere wndßett, paa thet att ieg kand haffue folckit thes willigher. Oc at hans ko. m. schriffuer mig ther hos ett andett breff paa dansche thenn rette grundt, hues hans kon. matss. wiill giøre ther tiill, szo wed ieg ther epther att rette min ßagh. Om k. mat. jo wiill, att ieg skall bliffue her, szo wiill ieg ßielff ßee, huor ieg kand lonne oc borghe, szo at iegh dog ko. mat. tiil ere oc tilbeste thette huß noch ett aars tiidt opholde oc forßorge, dog at k. m. giffuer mig ßitt breff att wille bettalle, hues ieg ßo paa hans k. m. wegne lonner oc op borgher. Jeg wiill dog aff the folck lonne oc borge, ßom kon. matss. wdj thet første oc wdj thet andet aar icke tørff bettalle, oc maa well skee endtt lengher. Gud wed, at ieg mener thet gott. Jeg haffuer oc schriffuit tiill kon. matss. for then slots fogit, ßom her er paa slottit, om noghr for- brandte bønder, bedendis ether gierne, atj wille well giøre ßom min gode wenn oc were hannom for min skyld hos s. 26kon. mat. til thet beste her wdj behielpeligen, thij hand er en god from mandt.

Christoffer Valkendorff
met eghen hanndtt 1).

(Bagpaa: Seglet, Udskriften og Mogens Gyldenstjernes Paaskrift:)

Erlig och welbyrdig manndt her Moghens Gyllenstierne tiill Suanholm, ridder, kon. mat. stadholter tiill Køpenhaffn, min synderlig gode wen ganske (!).

Anamet fra Crystoffer Walckendorp 3. apry 66.

T. K. U. A. Lifland A II. Akter og Dokumenter vedrørende det politiske Forhold til Lifland 1566—71. Indk. Breve fra Statholderskabet i Lifland o. a.