Bille, Jens BREV TIL: Gyldenstierne, Mogens FRA: Bille, Jens (1566-10-24)

Visborg, 24. Oktober 1566.
Jens Bille til Mogens Gyldenstjerne.
Han takker for den fremsendte Hjælp, sender Skyts o. a. m., beder om mere Salt. Hvis Fartøjet maa blive sendt tilbage, vil han til Foraaret sende det til København igen, inden Svenskerne er ude. Han beder om, at en Skærbaad da maa bringe ham Underretning om Forholdene, særlig om Isforholdene i Sundet. Der maa laves Styklader i København i Stedet for dem, der er ødelagt i Vragene. Han beder om Ordre om Udlevering af Kirkekornet i Aahus, naar han sender Bud efter det, og sender nogle Roer og Tjære.

Minn ganntze guoedwilliig hiilßenn nu oc altiidt for- ssendt met Wor Herre. Kierre her Magnus Gyllennstiern, frennde oc siinderliige guoede wenn, nest m[in]n 1) wenn- liige tacksiigelsse for alth ærre oc gott, huilchit ieg gernne will forschiilde aff min ringe formue wdj hues maade jeg wed, ether till willie eller thiennisthe kanndt werre, oc besynnderliig for thenn stoere wmage, y haffuer hafftt att forskaffwe wnndsettning hiid till kon. maiits. hus. Der som ieg wisthe y nogenn maade att werre ether eller nogenn aff ethers till wille eller thienisthe, schall ieg nest Guds hielp ethers welgierning aff min ringe formue aldriig s. 142forgetthe, thi Gudt wed, y løste mig aff enn stoer be- drøffwelße. Kierre her Magnus, jeg sennder nu till Kiø- binghaffnn schøtt oc anndett, hues ieg kannd paa thenne tid forskiicke; ther som thenn bonnd Claus dommere haffde frem kommith, tha haffde ieg kundith skiicke me- gett meere fraa mig. Kierre her Magnus Gyllennstiernn, som y schriffuer om thet salth, ther schulle komme, saa er her iche kommith wden 3 smalle lesther; der forre er min ganntze × 1) kierliige bønn till ether, y wille well giørre oc nu som altid till forrenn iche kædis wiid att werre mig behielpeliig, att ieg kunde bekomme thenne jagt tilbage fuld mett salth. Disliigiste, kierre he[r] Magnus Gyllennstiernn, om thenn bonnd kunnde komme hiid inden winther, som kunde førre thet schøtt oc thett folck, so[m f]ørrer bonndenn, kunde fannge saa megen fitalj mett thennom, att the kunde hielpe thennom y winther offuer met, tha will ieg nest Guds hielp beramme tiidenn, saa thet schall werre y Kiøbinghaffnn, om Gudt will giffue wæder oc wind, før enn the Swendsche kommer aff sker- renn, wden wlyche slaar tiill, att skerrenn slogis op met enn nordwest storm oc ißenn kom her wnnder lanndith, att mand iche kunde komme her fraa, som før er skeed. Huad ther stoed till att giørre, schall iche bliffwe for- sømmetth. ×Kierre her Magnus, ther som y wille well giørre oc giffwe beffalning, att her motthe komme enn skerbaad wdfra Ouss 2) mod kønndermøsse, ther kunde førre tiidenner, huorledis wintherenn skicker siig ther wdj lanndith, om ther waarre driiff ys att formøde wdj Swnn- dith 1), tha kunde ieg ther epther wiide mig att retthe. Kierre her Magnus Gyllennstiernn, schall thett well giøris behoff, att mand røstir siig wdj Kiøbinghaffn paa bysse s. 143lader till alle hannde skøtt, thi the bøsse lader er megith sønnder slagith wdj wragenn ×. Kierre her Magnus, er min kierliige bønn till ether, y wille well giøre oc lade giffwe beffalning wdj Ouss, att jeg motthe bekomme thet kirche kornn, naar mith budt kom ther epther, oc y wille well giøre oc haffue thenn wmage oc schriffue mig till, huor ieg schulle mig epther retthe etc. Kierre her Magnus, ieg wed intid, ieg kanndt thienne ether mett, som her paa lanndet er. Jeg sennder ether ij thr roffwer oc j lest thiere till ethers wognne. Der som ieg wisthe nogett att kunde thienne ether mett, schulle y altid haffue att raade oc biude offwer mig som offwer ethers kiere frennde oc synderliige guode wenn, thenn y aldielis ingenn thuiell paa haffuer. Jeg will her mett haffwe ether nu oc altid met alth, hues ether kiertth er, thenn almegtiigiste Gudt beffalindis. Lader Karrine hiilße ether mett mange twsinndt guoede netther etc. Datum Wiisboriig thenn 24. octobris aar 1566.

Ienns
Biilde.

(Bagpaa: Seglet, Udskriften og Mogens Gyldenstjernes Paaskrift:)

Erliig welbiurdiig mannd oc strennghe riidder her Magnus Gyllennstiernn tiill Stiernneholm, konn. maiittss. minn aller naadiigiste herris stadholder paa Kiøbinghaffnn slott, minn kierre frennde oc besynnderliige guoede wenn, ganntze wennliigen till hande.

Fra Iens Bijlle 16. nouember.

(Mogens Gyldenstjernes Randbemærkninger :)

1) sker bod.