Gøye, Eskil BREV TIL: Gyldenstierne, Mogens FRA: Gøye, Eskil (1569-01-02)

Nyborg, 2. Januar 1569.
Es kil Gjøe til Mogens Gyldenstjerne.
Han meddeler, at Svigerinden Dorte ønsker at faa en af sine Søstre med op til Norge.

Sønelig kerlig helsen nu och altiid forsent met Vor Here. Kere fader, uel ieg lade al tackijels (!) bestaa paa dene tiid, men uel alttid gøre, hues eder kert er. Ker ffader, ffaastor ieg uel paa Doret, eders doter, att hun uile gerne haffue ene af eders døte op tiil Norige met seg, och bad hun meg, at ieg skule skriue eder tiil der om. Saa er ieg uel tiil fres, om ij uele une hine en aff dem. Kere ffader, nu uel (!) ieg ente nyt att skri[ve] eder tiil, men uel altiid haffue ede den aler meste Gud beffalindes ock gør gerne, hues eder kert er. Datum Nybore 2den daff ianuaria aal (!) 1569.

Eskijl
Gøye
met egen hand.

(Bagpaa: Seglet, Udskriften og Mogens Gyldenstjernes Paaskrift:)

Erlig och welbyrdig mannd her Mangnus Gylensthiern till Sthiernholm, ritther, min kiere fader, gandsche wen- ligen tillschreffuitt.

Eskyl Gøe om en myn døtter.