Gyldenstierne, Mogens BREV TIL: Rosenkrantz, Holger Ottesen FRA: Gyldenstierne, Mogens (1566/1567)

U. D. og St. [1566—67?] 2).
Mogens Gyldenstjerne til Holger Rosenkrantz Ottesen.
Han klager over sine store Tab og sine store Udgifter under Krigen og beder Holger være ham behjælpelig med „at komme med Lempe herfra.“

Kere Holliger, frende oc ganske gode wen, beder ieg teg, attu wylt were ubesueret oc lesse tenne skrijft, som her eptter fiillger, oc forstande myn legelighet etc.

Tet begyffuer seg, syden tenne feide met Suerig er s. 283begiint, er jeg kommen om, hues som ieg skulle haffue oc holle meg af bad[e forl]enijng 1) oc eidom.

Ten beste rentte, ieg hafde, la i Hallen forlenyng oc mit eget arffue gods en part, ter for ieg nu jnttet af.

Helne kyrycke bleff meg frakomet 8 tr smør met 23 garde skau gods, tet beste, ter la tyl, som myn sallige herre haffde forlenet meg met.

Ter lyger noget gods vdy Blegyng, hør tyl Helne kircke, tet er oc forbrent oc øde lagt af dy Suenske. Ieg far ter jnttet af.

Tet andet gods her i Skane, som lyger ennw tyl Helne kyrcke 2), oc mit eget arufe(!) gods er sa fforderffuet, at dy haffue skiit jnttet igen at leue af, myndre at gyffue meg etc.

Sameled[i]s er nu alle myne tienner 3) for deelt i blant riitter oc lands knechtte, at dy føge kunde skøde meg, at ieg har en rynge tyng at holle meg oc myne børn met, som dagligen kreffue.

Jeg har i ald tenne feide hollet 2 myne sønner met heste oc folck hoes riitter oc landsknechtte, har wel kostet meg bade heste, daler oc andet etc.

Myn søn Henrick har alt tydt wert met riitterne.

Myn søn Franssyskus war ten første sommer vnder Packmors fencken for Elsborig oc pa Elsborig, sa lenge hand war ter, og syden fulde hanom tyl skybs. Nu har hand wert met riitterne pa tet tog, syst wor ind i Suerig, tyl hest 4).

Har ieg oc hollet tiuge riist heste pa manet sold, 10 s. 284daler paa huer hest om maneden, oc holt tenom 4 eller 5 mantneder.

Haffde ieg 4 heste selluff met for Halmsted, ten tijd kung Erick 1) drog ter fra ; tenom fijck ieg icke alle hiem igen.

K. mt. har ieg forstragt sølluff oc penninge, alt huad ieg har kundtt lagt meg tyl gode alle myne dage, oc nu komet i tette store løfte, som tu oc erst vdy. Ieg førchtte, tet wyl blyffue meg en lang warendes forderuff etc.

Alt hues jeg har guort fremfarner konger for tienste oc nu i tenne tydt har guort, d[er?] och nu inttet godt nødtet at, nu ser ieg meg her ingen forbedering, at jeg eller nogen aff myne kunde niide tet noget got at, oc nu be- siinderligen, men dysse nii regentter 2) er kommen sa høgt i spyllet etc.

Gud wyd, ieg har ingen forbederryng haft her enten tyl meg eller mit folck huerken at flyde eller lyge pa, vden ten mad wy haffue edet, oc ten har ieg taget, som hand kom skrøbeligen nog iblant.

Nu beder ieg teg, kere Holliger, du wylt gøre som en wen, ieg mest forlader meg tyl oc delle tynne gode rad met meg oc wer meg be[h]ielpeligen at kome met lempe her fra 3) oc [we]r her eptter for meg selluff oc vbesueret met tiinge oc tienste. Tet matte achttes oc anses, at tet er bortte, som jeg skulle gøre tienste vd af, sa ieg har set tyl alt tet beste, ieg har haft, siil, penninge oc gosset met af tet beste, som skal fyndes i sandyngen, oc tu wylt, kere Holliger, nu gøre her vdj, som ieg teg tyl troir. Kunde ieg nagen tydt tienne teg, da skal wyllen s. 285wer god, kende Gud, som ieg teg altydt wyl haffue befallet etc.

Mogens Guldenstiern
ritter.

Konc. i Mogens Gyldenstjernes Priv. Ark. Konc. og Optegnelser.