Gyldenstierne, Mogens BREV TIL: Frederik 2. FRA: Gyldenstierne, Mogens (1559-03-29/1569-10-08)

U. D. og St. [København, efter 29. Marts 1559] 4).
Mogens Gyldenstjerne til Kongen.
Han beretter om Flaadens Udrustning og spørger, om han maa laane Mandskab og Skyts fra fremmede Skibe og om Lybækkernes Stilling.

s. 266Aller nadiste herre. Ieg achtter nu at lade met tet første vd lege pa strømen dy fyre orlags skyb, som er tyl red at løbe westwert vnder Norige at segelle mellem tette oc Helssyngør, tyl ieg fanger wyder beschien. Dy er vd fyt- talligt pa iiij manet. Dy ander orloges skyb wyl ieg lade rede tyl, tet aller meste meg mugligt er. Her wyl møget tyl. Ieg har skryffuit alle steds om øl oc brød at briige oc bage ouer alt landet oc scryffuit Claus Huytfeld 1) tyl ter om. Badsmen oc biisseskiitter har ieg lat søge om, ieg førchtter, dy ere icke at bekome sa mange; om ieg ma lone af dysse fremet skyb bods men oc biisseskiitter oc skiit, met huad her fattes. Item malt oc oxe kød gør her wel behoff, tet er rynge etc. Wyste ieg oc gerne, om etters k. mt. har nagen tuyffel pa dy Liiske, om dy lade rede nogene skyb tyl, om men ma gøre tennom ter noget hynder pa. Krystoffer Trund 2) men, ter blyffuer wel rad tyl oc gøre tennom afbreck. Huad etters k. mt. wyllig er, wyl ieg i ald vnderdanighet gerne rette meg eptter, oc wyl her met haffue etter k. mt.

Egenh. Kone. i Mogens Gyldenstjernes Priv. Ark. Konc. og Optegnelser.