Grip, Kristoffer Andersen BREV TIL: Gyldenstierne, Mogens FRA: Grip, Kristoffer Andersen (1564-06/1564-07)

Landskrone, u. D. og A. [Juni—Juli 1564].
Kristoffer Andersen Grip 1) til Mogens Gyldenstjerne.
Da Mogens Gyldenstjerne har tilbudt at forstrække ham med Penge, beder han om et Laan paa 100 Dlr.

Salutem. Kiere her Moenß, gunstige gode wenn, effter en tilbörlig tacksigelse för all ehre och gode wilie hade ieg mich wel förseht ath kunne herr saa vtrötte min sach effter min legenheth, ath ieg ingen met min widertorfft maatte were beschwerlig; men effter ieg saa ofte haffuer hört aff eder, athi saa fründtlige haffue besinnet min legenhet och aff en frij god wilie anbudhit mich noghen forstreckning, derfore (hwor eder legenhett nu saa wore paa denne tidh) athi uden beschwering wille vndsete mich ic daler paa en forsagd tidh, daa wille jeg saa forware eder, för en jeg her aff färdis, ath hwor Gud tecktes s. 272mich haffue liffuendis hellir dödh, daa skulle ligewell eder betaling were wis i penge heller jordegodz. Vm eder legenhett icke saa är, beder jeg paa dhet fryndtli- gist, i wile icke tage mich til mistücke. Eder wenn och tiener all min tidh. Eder sampt ederss erlige och dygde- same husfrv Gud almectig befallendis etc.

Christoffer Andersen.

(Bagpaa: Mogens Gyldenstjernes Paaskrift:)

Her Crystoffer Anderssen paa L.krone.

Her Crystoffer Anderssen.