Urne, Margrethe Knudsdatter BREV TIL: Gyldenstierne, Mogens FRA: Urne, Margrethe Knudsdatter (1569-02-22)

Maribo Kloster, 22. Februar 1569.
Margrete Urne til Mogens Gyldenstjerne.
Hun forsvarer hans Datter Sofie mod de Beskyldninger, der usandfærdigt tillægges den henrettede Maler. Hun beklager, at Jomfru Karen Friis har slaaet hans Datter, og klager over Jomfruernes Selvraadighed.

Mijn ganskæ wenlighæ helsæn nv oc altyd ffor sænt met Gvd. Kæræ hær Mogenns, ganskæ godhæ wen, be- tacker jegh ether gernæ ffor alt møget æræ oc got, som j megh altyd giort oc bevist haffvær, oc besønderlighæ ffor thet møglæ gode, som j sændhæ megh nv syst, som jegh skreff ether til met mit eget bvd, ffor hvilkæt jegh s. 221kand ether jckæ ffvld tackæ, oc wil allæ mynæ daghæ ffindes god willigh oc gærnæ thet at ffor skylde oc ffor tiænnæ met alt gott aff min ffor mvæ. Kæræ hæær Mogens, som j skriffvæ megh til, at ether kæræ dotter jom- ffrv Soffiiæ haffver skreffvet ether til om thet, som hinnæ ær paa sagt effther then tivffs mvnd, som hæær bleff rætthet, kære hær Mogenns, saa giffver jegh ether wen- lighæ til kændhæ, ath thet ær en obenbaræ hoffvet løgen, som hinnæ ær paa sagt, saa straffæ Gvd thenn, som thet haffver giort, oc hørdhæ jegh aldrigh then snack talles, ffør tivffven war død, saa sant hielpæ megh Gvd. Oc haffver jegh ffor ffaret met thet ffolc, som waræ hoos sammæ tivff, men hand sad j ffænxsæl, om hand sadhæ slighæ ord, tha syghæ the allæ næy oc taghæ thet paa theres siels salighed, at the aldrigh haffvæ hørt slighæ ord aff hannom. Kæræ hæær Mogenns, saa beder jegh ether ffor Gvdz skyld oc ffor hvad jegh nogentyd kand ffortiænnæ met ether, at j jngen gremmelsæ willæ taghe ether til ther fforæ, jegh hobes met Gvd hielp, at hvem then slemmæ løgen haffver sagt hinnæ paa, then skal met tyden taghæ then j sinn hals jgen, thy hvn ær aldeles wskydigh(!) ther j, ther wed jegh gode skææl til. Kæræ hær Mogenns, som j oc skriffvæ meg til, at ether kæræ dotter ær jllæ slagen hæær aff syster Karinæ Ffrys dotter, saa ær thet megh wel witherlight, at hvn ær slagen, saa at hvn haffver hafft stor brøst ther aff paa syn hørelsæ, oc aldeles wthen skyld oc brødhæ; thy ether kæræ dotter giorde hinnæ jnthet thet, som hinnæ bordhæ enthen hvgh eller slavff ffor, oc war megh en aldrigh giort et slæmæræ hoffmod, syden jegh kom til thennæ beffalningh, en thette war, som then syster Karinæ Ffrysdotter haffver giort megh badhæ met at slaa ether kæræ dotter oc andet meræ, som hvn giorde paa sammæ tyd, som Gvd almectiste hand straffe hinnæ, nar ham tæckes. Kæræ hær Mogenns, beder jegh ether gernæ, at j jckæ villæ ffortenckæ megh, ffor s. 222thet hvn saa sloo ether kæræ dotter; Gvd kænde thet, at ther som hvn haffde slaget megh selff, tha skvlde thet jcke giort megh saa ont, som thet giorde megh, at hvnn sloo hinnæ. Oc haffver jegh jngen rad met hinnæ oc hinnis tilhengeræ, thy at the æræ megh wlidige j allæ maadhæ. Oc haffver jeg spvrt, at the haffvæ skreffvet k. m. en svblicasd til oc klaget paa megh møget hart, som Gvd fforladhæ them thet, jegh wed megh jngen orsaghæ at haffvæ giffvet them ther til. Men naar got ffolck kommer hyd at høræ teres klaghæmool 1), tha hobes megh met Gvdz hielp, at jegh wil wel fforsvare thet, som jeg haffver giort. Men jegh ffrøcter, at ther som thet gaar, som the acthæ, tha bliffver thette closter ødelagt met tyden, ffor ther kand jngen stellæ them; the willæ radhæ them selff j allæ maade. Kæræ Mogenns, jegh beder ether ganskæ gærnæ, at j willæ taghæ altingh j then bæste meniningh(!) met megh j thennæ sagh, jegh hobes dock met Gvdz hielp, at ether kære børn oc jegh ffar en ffvld god en(!) hvgsvllensæ ffor thet, som os ær giort j thennæ tyd. Kæræ hær Mogenns, jegh wil jckæ nv længer bemøde ether met thennæ min ringhæ skriffvelsæ, men wil nu oc altyd beffallæ ether Gvd almectistæ evinelighæ, oc hand bevæ(!) ether lenghæ oc wel ffran ffrann(!) alt ont. Lader ether kæræ døtter sye ether manghæ m gode netter, saa gør oc jegh. Skreffvet j Maribo closter then tiesdag nest effther ffleskæ søndagh anno domini mdlxviiij.

S. Margrette
Wrnes dotter.

(Bagpaa: Maribo Klosters Segl, Udskriften og Mogens Gyldenstjernes Paaskrift :)

Erligh oc welbyrdigh mand oc strengh ryder hær Mo-s. 223genns Gyldenstiærnæ til Stiærnholm, myn besønderlighæ gode wen, ganskæ wenlighæ til skreffvet.

Annammet ten 24. februarij 69.