Bille, Anne BREV TIL: Gyldenstierne, Mogens FRA: Bille, Anne (1569-08-19)

Hageløs, 19. August 1569.
Anne Bille Jens Rotfelds til Mogens Gyldenstjerne.
Hun beder ham undskylde, at hun ikke har hentet de Penge, som hun satte ind hos ham St. Hansdag. Saasnart Skibene kommer hjem, vil hun komme til København efter dem.

Mjn ganske god veljg helsen nv oc alle tjde tjl fforen ssent met Vor Here. Kere her Manss oc mjnd kere ffar- broer 2), nest mjn velige tackssejelsse ffor alt meget ere oc gode, der j meg j ssa manj made gjortt oc bevjst haffve, hvjlked j skal alle mjne dag ffjne meg god veljg s. 247tjl ad fforskjled hoss jer, met hvess gode j mjn rjnge magt er, kere her Manss, ssom jer vel ffortencker om dj penge, jeg ssete jnd hoss jer ssantj Hansse dag, ssa ber jeg jer ssa gerne, det j jcke velle ffortencke meg, det jeg jcke lenge ssyden har vert hoss jer oc skelt jer ved dem, men det første Gud vel, det skijffvene komer hjem, ssa vel jeg strax met Guds hjelp kome offver tjl Køffvenhaffn oc aname dem ffra jer oc antvorde jer da jert breff jgen, jeg har aff jer. Kere her Manss oc kere ffarbroder, ssa vel jeg nv jcke vjder møde jer met mjn rjng skrijffvelsse, men der jeg j noger made vjd ad gøre, der j kand haff gode aff, da skal j alle mjne dage ffjne meg der ssa god veljg tjl j alle made, ssom j hade en dater j mjn sted. Her met vel jeg met ssjel oc ljff haffve jer den almeg- tjste Gud beffalendiss tjl effwjg tjd; hand spare oc bevare jer j guds ffrøct ffra alt on(!). Ex Hagløsse ffredagen nest ffore ssantj Bertjlmej dag 1569.

Anne
Bjlle.

(Bagpaa: Rest af Seglet og Udskriften:)

Erljg oc velbyrdjg mand her Manss Gylenstjerne tjl Stjernholm, mjn kere ffarbror, ganske veljge tjlskreffvedh.