Gyldenstierne, Frants BREV TIL: Gyldenstierne, Mogens FRA: Gyldenstierne, Frants (1568-03-30)

Stjernholm, 30. Marts 1568.
Frans Mogensen Gyldenstjerne til Mogens Gyldenstjerne.
Han klager over den Behandling, Bønderne faar af de tyske Knægte og af Broderens Folk. Han klager stærkt over Broderen og sender en Klage fra Bønderne. Broderen vil ikke høre paa ham, men truer med Vold.

Sønligh kerligh helsenn eder nu och altid forsendt met Gud, Vor Herre. K[ere] 1) fader, betacker ieg eder ydmyge- ligenn och gerne [for] aldt ære och gode, som y meg be- uist haffuer, huilcket eder den almegtigste Gud belønne skall y sitt euige rige. Kere fader, saa giffuer ieg eder nu vdaff stoer trang sønligenn att vide, att ieg haffuer for- hollet her end aff mind broders drenge y 8 dage paa gor- denn met onde och gode yblant, som vill røcke vdt yblant eders bønder selff treidie met fire aff mind broders heste, och beklage bønderne dennom storligenn alle vegne stor- ligenn(!), fordj de bliffue megett offuerlaget aff Tysckene och end mere aff dy, der burde att hielpe till att forsuare dennom. Haffre haffuer mind broder liggende y Skurop och vill selle denn, och for her er icke haffre paa gordenn, ville dy nu vdt paa panthe bønderne. Dette driffuer altsammen den fanans skalck, som var her hiemme paa gordenn hoes mind broders heste, menn vy vorre y Suerrige. Mind broder haffuer stort vskeell, att hand saa maa lie hans skalckhedt. Mind (!) haffuer sitt her y tornit, sidenn iegh kom hiem, och gaar hand endnu y end vgle 2), saa hand s. 201skal ingenn tack haffue for hands husholningh. Der till met, kere fader, haffuer nogle aff eders bønder schreffuet migh till om nogenn stoer vret, som dennom er vederfaret, huilcked breff ieg sender eder, att y kunde selff see deris klagemaall, och raades der icke bod paa ßligt, da skall dett vere befrøctenis, att vy baade for ytt stort ondt røgcte aff huer mand och .. .de 1) godtz, fordj dett er icke end stedtz dett klages, men alle vegne. Nu haffuer ieg tilforne raadt hannom, huilcked ieg viste, att der kunde verre hands beste, me(!) da har iegh foeth dy suar: ia, ieg seer, du vilt mig indtet godt, du vorre til fridtz, ieg vorre y iordenn. Ville ieg end nu sige hannom noget, da vorre dett icke andet end hond y hoer och kniff y struge. Der for giffue ieg eder dette att vide och beder, att y icke ville tage mig dett til møstøcke och icke att lie for dett, end anden gøer. Ieg vill nest Gudtz hielp saa tere migh, att y skulle indtet beskylle myg y fremtiden, och vill ieg nu och altid haffue eder den almegtiste Gud befallet. Ex Stierneholm den 30. dagh martij aar 1568.

Frandtz
Gyllenstiernn.

(Bagpaa: Seglet, Udskriften og Mogens Gyldenstjernes Paaskrift:)

Erligh och velbyrdigh mand, her Magnus Gyllenstiernn tyll Stierneholm, mind kere fader, sønligenn sendis dette breff.

Anamet 2. dag apryel. Huor lunde Henrick har seg ter i Skanne etc.