Rosenvinge, Henrik Mogensen BREV TIL: Gyldenstierne, Mogens FRA: Rosenvinge, Henrik Mogensen (1566-07-24)

Helsingør, 24. Juli 1566.
Henrik Mogensen Rosenvinge til Mogens Gyldenstjerne.
Han har faaet Efterretninger fra Admiral Hans Lavridsen Baden om, at Flaaden ligger under Bornholm og at alt er vel. Over 50 Saltskibe er løbet til Sverrig; han spørger, hvorledes der skal forholdes paa Tolden, naar de kommer tilbage. Salt- og Vinskibe holder han tilbage til nærmere Besked. Han venter sin Søn Mogens med den store Flaade Skibe, der nu kommer sejlende fra Holland. Han har købt Humle til Kongen og Mogens Gyldenstjerne. Brevet overbringes af Hans Lejel.

Kiere her Mogens, gunstige herre oc synderlige gode wen, thisse schiib, som komme østen aff, haffue wærett hooss waare flaade wnder Borrindholm, somme lenger oc somme stecker siiden, thæ sijdste nu j fredags. Ieg fick oc Hans Laffuerssens schriiffuelse, holder inthet anditt end them schader inthet, Gud ske loff. Item ieg forfarer, att ther schall wære kommen offuer ɉc saltt schiib met then suenske flaade ind j Suerige. Thæ, som komme fra Danske oc Köningsberg, føre then besched, thij thæ giøre saa giidsning effther thæ sagne aff thæ schiib, som løbe her aff Sundett tiisammens oc hagde achtett tiid seg till stederne oc icke ære kommen. Huorledis her will handles met them paa tolden, naar thæ komme hijd till bage igen, ær att betencke oc saa att forfare konge m. naadiigiste wilgie om, oc ieg maatte wiide att rette meg effther etc. Her ær naagen dansker schiib kommen aff Franckeriige met saltt, thæ ære reysde till ether att fange besched; thij ieg lader engen saltt eller wijn schiib passere østuertt, før ieg fonger ethers befalning, men thæ barlaster fortolder ieg att løbe østuertt. Her kommer en stoer flaade nu ind, ære wnder seyll aff Holland, oc forhaabes met Gudz hielp Mogens Henrickssen att komme hiem. Huad tijender hand fører hiem, will ieg lade ether wiide oc alltijd giøre, huad ether till tieneste kand wære. Befallindis ether Gud. Ex Helsingiør met hast then xxiiij. iulij mdlxvj.

Henrick Moenssen.

s. 64Ieg haffuer bekommet j gaard oc dag hooss xx seek homle till konge m. behoff oc foruenther mere, will Gud, oc thæ ij secke till ethers behoff, som ieg met naagen till meg selff haffuer bestellet. Schipundett koster nu j Danske ix gamle daller met naagen grosser, ær ij daller bedre kiøb end j foraarett etc. Lest saltt gielder nu j Danske xvj gulden polnsch oc wttj Franckeriige lxx kroner etc.

(I Randen med samme Haand:)

Thenne breffuisere Hans Leyell ær Fredericks broder, then yngste, schall bliiffue hans brødres herre, om hand leffuer; ær canick j Roskilde oc haffuer well studerett etc.

(Bagpaa: Seglet og Udskriften:)

Erlig welburdig oc strenge ritther her Magnus Gulden- stiern till Stiernholm, konge m. forordende stadttholder paa Kiøbenhaffn, myn gunstige herre oc besynderlige gode wenn.