Skovgaard, Hans BREV TIL: Gyldenstierne, Mogens FRA: Skovgaard, Hans (1566-06-10)

Lund, 10. Juni 1566.
Hans Skovgaard til Mogens Gyldenstjerne.
Han sender ham til Viderebesørgelse nogle Breve til kgl. Raader og Adelsmænd, som skal ledsage Kongen til Flensborg.

Kiere her Magnus, synnerlig gode wen, ko. mtt. haffuer ladett schriue till nogre hans mtts. raad oc gode mend, som schall følge hans mtt. til Flensborg, huilcke breffue 2) ieg sender etther, bedindis ether gantz wenligen, i wille were wbesueritt oc lade nogen wisse bud ther mett affer- dige, saa the wforsømelig mue komme thenom til hende, att the them ther effther kunde rette. Kiere her Magnus, s. 54ether att thiene er jeg willig. Gud almechtiste befaler jeg ether. Mett hast aff Lund thenn x. junij anno etc. mdlxvj.

H. Skougard mpp.

(Bagpaa: Seglet, Udskriften og Mogens Gyldenstjernes Paaskrift:)

Erlig welbyrdig mand oc streng ridder her Magnus Guldenstem til Sternholm, ko. mts. stadtholder paa Kiøpne- haffn, min synderligen gode wen, gantz wenligen.

Anamet then 13. dag.