Skovgaard, Hans BREV TIL: Gyldenstierne, Mogens FRA: Skovgaard, Hans (1526/1580-07-18)

U. St. og D.
Hans Skovgaard 1) til Mogens Gyldenstjerne.
Han ved ingen Besked med, at der er en Mand fra Deventer, som venter paa et Brev til Johan Falckner.

s. 276Kiere her Magnus, i byuder mig till om en aff Deuen- ter, som haffuer tøffuitt i viij dage effther schriuelse till Johan Falckner, oc jeg wed ther aldz ingen bescheed om. Er thet min schyld, wille i lade mig wiidett, tha schal jeg corrigere meg selff. Gud befaler jeg etther.