BREV TIL: Gyldenstierne, Mogens (1549/1560)

Udaterede Breve.
(J. D. og St. [1549—60].
N. N. til Mogens Gyldenstjerne 1).
Brevskriveren opgiver Navnene paa nogle Mænd, som kunde indføres i Befalingsbrevet vedrørende en Trætte om to Byggesteder i Aarstad Herred.

Kiere herre, thesße eptterschreffne gode mendt, som meg siunis the kunde well tiene till adtt haffue wdj thett beffalningsbreff om the ij byggesteedt y Aarstadtt her- redtt etc.

Item Laffue Wlstandtt, Claues Tott till Hiullebiere, Pou- uell Huittfeldtt till Snestorp och Knudtt lude 2), landsdomere. Oc ther som y wele haffue flere, thaa er her Niels Jonßøn till Fyllinge 3), Olluff Jenßøn 4) till Demestorp, Axell Ander- Bøn 5) till Skottrup etc.

(Nedenunder: Mogens Gyldenstjernes Paaskrift:)

At dy tager gamel oldyng tyl tennom.

s. 262(Bagpaa: Mogens Gyldenstjernes Paaskrift:)

Jens Brade oc Knud Sparre haffue lat set 2 biige op pa Wybii marck, som lyger siinden for Asted kyrcke.

Mogens Gyldenstjernes Priv. Ark. Indkomne Breve, udaterede.