Gyldenstierne, Sofie Mogensdatter BREV TIL: Sparre, Anne FRA: Gyldenstierne, Sofie Mogensdatter (1564-01-01/1564-10-08)

U. D. og St. 1) [før 9. Okt. 1564].
Sofie Mogensdatter Gyldenstjerne til Anne Sparre Mogens Gyldenstjernes.
Hun beder Moderen henvende sig til Faderen om forskelligt Tøj til hende.

Myn alerkieriste moder, tacker ieg eder saa ganske giernne ffor altt gaatt, som y mig altidt giortt oc beuist haffuer, oc ffor ald moderlig wellgiernig. Min alerkieriste moder, er min ganske wenlige bønn tiill eder, atty wiile well giøre ffor Guds skyld och were mig itt gaatt bud tiill myn kiere ffader, thett hannd wiill well giøre oc giffue mig nogett tiill en ffæris kiortel 2) oc en stackett koffue, oc y viile well giøre, mynn alerkieriste moder, oc giffue mig nogett leritt tiill sercke oc nogett rætett(?) tiill halsklær, oc beder ieg eder ganske giernne, atty wiille vell giøre oc giffue mig j alne sortt sagen tiill ærmer tiill den sorte sagen kiortell, den vide, oc j alne tiill den leffuer ffare viide kiortell, oc tiill ærmer. Min alerkieriste moder, bliffuer icke vred paa mig, for ieg schriffwer eder saa dristiigtt tiill. Ieg beffaler eder den almigtiste Gud, hand for sinn kiere sons skyld beuare s. 270min kiere ffader oc eder længe att leffue mett oss, helbred oc glade.

Sophie Gylenstiern.

(Bagpaa: Mogens Gyldenstjernes Paaskrift:)

Soffyes breff tyl hends moder scryffuit.