Gyldenstierne, Dorthe Mogensdatter BREV TIL: Gyldenstierne, Mogens FRA: Gyldenstierne, Dorthe Mogensdatter (1569-08-21)

Akershus, 21. August 1569.
Dorte Gyldenstjerne Kristen Munks til Mogens Gyldenstjerne.
Efter en Undskyldning, fordi hun ikke har skrevet, meddeler hun, at Hans Pedersen Basse (Litle) ønsker at ægte hendes Søster Else. De har henvist ham til Mogens Gyldenstjerne. Han er en god, fin Karl, der gerne snart vil gøre Brylluppet. Mogens Gyldenstjerne maa i saa Fald sørge for Klæder til hende.

Daterlig kierlig helsenn nu och alle thiid fforsent med Wor Here. Mynn hierte aller kiereste ffader, wiill ieg nu lade ald tthiilbørlig thacksigels besta paa dene thiid, men s. 248wiill dog alle myne dage ffindes ffor eders hulde dater thiill at giør alt det, y kand haffue got aff, som ieg eder pligthiig er. Mynn hierte alerkiereste ffader, thaker ieg eder saa gandske gierne ffor eders gode skriffuelse, som y skreff meg thiill y sidst; saa fformercker ieg well der wdy, at y ere icke well thiill ffred[s] med meg, ffor ieg icke haffuer skreffued eder tiil, siden ieg kom her op; saa throer ieg icke andet, end y bliffuer joo well thiillffreds med meg, fførste y ffaa mynn ondskyling at høre. Y maa wist throu, at sante Beretes bog 1) skall aldrig bliffue ffuld- komed hos meg. Gud lade meg icke leffue dend dag, at y skulle bliffue ffor glemt hos meg, och y skall det icke helder giøre med Gud[s] hielp. Mynn hierte alerkiereste ffader, giffuer ieg eder wenligenn at wiide, at wy haffde enn god reidse her op, saa at det bleste icke ret møged, menn wy ware paa wandet, och er her well et smogt land ope och gott ffolck ochsaa, menn dog er her well langsomt ope. Dersom y haffde icke ont meg mynn søster op med meg, daa hagde ieg lengtest meg ald død, menn nu haffuer ieg end hinde at rou meg wed styndom. leg kand icke ffuld skriffue eder thiill, saa møgeg(!) got ieg haffuer hafft aff hinde, sidenn hun kom thiill meg. Myn hierte alerkiereste ffader, her er enn heremand y landet, som heder Haens Pedersenn 2), Peder Hansens sønn, her y Norig. Hand er dend rigeste heremand, her er y Norig, oc er ieneste broder och haffuer konn tho søstre 3). Hand haffuer thald mynn søster Else thiill och Chresten och meg. Saa haffuer ieg suared, at ieg wed inted at suare der thiill, ffor det stor thiill Gud och eder, huad y wiill giøre der y, och hun haffuer och seluff set s. 249det thiill eder och siger, huad y giør der y, det wiill hun were thiill ffreds med. Myn hierte alerkierest ffader, saa kand y nu y nu(!) ydermere bemercke y Chrestens skriffuelse, huad hand skriffuer der om, menn alt det, hand haffer wered y myn omgengelse, siden ieg kam her op, da thøckes meg, det hand er enn god ffin kaerl och wed well, huad hand skall giøre och lade; och siger hand ochsaa, mynn alerkiereste ffader, at der som y giffuer nu eders samthycke der thiill och eder tøkes daa saa got were, daa wiill hand seuff 1) giøre sytt brølup her ope paa hans gard her y landet, och med hans wiilge, daa fforstar ieg well paa hanem, at hand wiill icke byde lenge effter hinde, der som hand ffar jaa. Mynn hierte alerkiereste ffader, at y viill ffordy vere der fforthengt y med hindes kleder och thingest at lade giøre, ffor her er ingenn ope, der kand giøre det, huerkenn skreder helder andre. Mynn hierte alerkiereste ffader, ieg beder nu saa gandske gierne, at y wiill icke nu bliffue wred paa meg, ffor ieg haffuer icke skreffued eder thiil, siden ieg kom her op, menn ieg wiille icke skriffue eder thiill, ffør ieg wiste enn wis beskenn her om dende handel. Ieg skall vist skriffue eder thiill saa thit, som meg stedes nu bod thiill eder. Mynn hierte alerkiereste ffader, saa wiill ieg hermed nu och alltid haffue eder dend allemegtigest Gud beffalindes thiill sell och liff med alt, huis eder kiert er, oc hand beuare eder helbret och sund lenge at leffue med os. Myn hierte alerkiereste ffader, der som y wed y nogen made, at ieg kand giøre heler bestele noged ffor eder her ope, da byder meg kon et ord thiill, daa skall ieg det saa gierne giøre som nogen dend dater, y haffuer, som ieg eder och plegtig er. Ex Agershus dend xxj. dag y agustus mdlxix.

Dorete Gylenstierne
med egenn hannd.

s. 250(4 Seglremssn.it i Papiret. Af Udskriften, som for største Delen maa have været skrevet paa den Seddel, hvorpaa Seglet har været trykt, er kun følgende Rester tilbage:)

.........ier.........ynn ale........ydmygeliig.