Otte Banner BREV TIL: Gyldenstierne, Mogens FRA: Otte Banner (1569-06-17)

Vinderslevholm 2), 17. Juni 1569.
Otte Banner til Mogens Gyldenstjerne.
Han beder om Udsættelse paa et Aar med Betalingen af 150 Dlr., som Mogens Gyldenstjerne har laant ham, og sender Renterne.

s. 238Myn wenlig hiellßen alltid forschriffne met Gudtt. Kiere her Mogenns, frende och synderliig guode wen, nest myn wenliig tacksigilße for alltt gott, huilcke ieg gerne met etther forskylle will, y huis maade ieg etther till wilge were kanndtt, kiere her Mogenns, som etther well for- thenncker om thy iɉc daller, ieg ether skylldiig er oc nu tiill paaske skulle haffue veret betallitt, saa er myn ganske wenliig bønn tiill etther, att y wille well giøre och lade samme pendinge staae indnu itt aar, och ther paa sender ieg etther renthen aff thenom, thy ieg icke kand well bekomme thenom y thenne wnnde pengis tidtt. Kiere her Mogens, giører nu her wdj, som myn gode tro er tiill etther, att samme peng maatte staa tiill paaske først ko- mendis, saa skall ieg betalle etther well. Huis etther kiertt er, giør ieg alltid gerne. Saa will ieg her met haffue etther Gud almectiste beffalindis. Lader Jngeborg 1) siige etther mange tußind gode natther. Aff Vindersleffholm then 17. dag junij aar etc. mdlxix.

Otthe
Banner.

(Bagpaa: Seglet, Udskriften og Mogens Gyldenstjernes Paaskrift:)

Erlig och welbiurdig mandtt och streng rider her Mogens Gylden Stiern till Stiern holm, myn kiere frende och synderlig guode wen, venlig tillschriffuitt.

Anamet tette bref fra Otte Banner 22. iunij 69.