Munk, Christen BREV TIL: Gyldenstierne, Mogens FRA: Munk, Christen (1569-06-16)

Akershus, 16. Juni 1569.
Kristen Munk til Mogens Gyldenstjerne.
Rejsen til Akershus er gaaet godt og hurtigt. Der er intet at skrive om, undtagen at Almuen er meget fattig og forarmet.

Min gantz wellwillig helsenn nu och altid forsennd med Wor Herre. Kiere fader, betacker ieg eder ganske gierne for alt gode, som ieg stedes aff eder befunden haffuer, huilcket i altid skulle finde meg gantz goduilligen till att forskilde hoß eder med hues gode, som i min ringe macht och formue er, som ieg kiendis eder plichtig att were. s. 237Kiere fader, kand jeg icke nochsom schriffue eder till then gode løcke, som Gud allmechtigste onte Dorothe och meg then tid, wi kome heropp, saa wi haffde en rett jomfrubør, dog liguell paa then fierde dag kome jnd vdj Oslo- fiord. Skulle jeg well schriffue eder till ny tidende, saa er her jngen, att mand kand schriffue aff, vden then store armod, som thend fattige almue lider. Sinderligen wed ieg nu jnthet att schriffue, bedendis eder gansk gierne, thersom i wide vdj nogen maade, att ieg kunde her bestille nogit for eder, tha raader och biuder offuer meg som offuer eders willige søn, thaa skulle i finde meg gantz goduilligen. Kiere fader, will hermed nu och altid haffue eder then Allmechtigste befalendis. Lader och Dorothe och Else helse eder med mangem godenatter. Bedendis och gantz gierne, i wille well giøre och sige d. Morten 1) mange godenatter paa mine wegne. Ex Aggers- hus 16. junij anno etc. 69.

Christen
Munck.

(Bagpaa: Seglet, Udskriften og Mogens Gyldenstjernes Paaskrift:)

Erlige welburdige mand och strenge ridder her Magnus Giildenstiern till Stiernnholm, min kiere fader, ganntz wenligen.

Anamet ten 5. iunij (sic). Crystiern Munck.