Gyldenstierne, Henrik Mogensen BREV TIL: Gyldenstierne, Mogens FRA: Gyldenstierne, Henrik Mogensen (1566-05-18)

Væ, 18. Maj 1566.
Henrik Mogensen Gyldenstjerne til Mogens Gyldenstjerne.
Hans Svende har af Faderens Foged faaet deres Løn, som de endnu ikke skulde have haft; derimod har de ikke faaet Klæder. Han beder om Penge til sig selv og Havre og Fetalje til Hestene og Folkene. Han ved ikke, hvor Broderen og Skotten er, men vil selv møde med Heste og Karle og beder om Klædning til dem.

Jhs.

Sønlig helsen nu och altid forsentt med Gud, Vor Her. Kere fader, nest min gantz willig plictig tro tienniste och megen ydmyge tacksielse for altt gott och for mine suenne, som Peder Ydes dreng haffuer giffuett deris løn, kere fader, saa skulle de icke hafftt peninge nu, før end faste- laffn haffde kommett, for y Køffuenhaffn, den tid ieg tug dem an, daa gaff y mig fire enckende daler til huer, men deris klening fick de intett, vden de to karle, som y gaff to graa koffuer; derfor ville de nu haffue deris klening til hoffue, och saae ieggett megett heller, att de skulle tienne mig ien, end første aarett vare vde, att da skulle faare och sien tiene end annen den samme. Kere fader, er ogssaa min ydmygelige bøn til eder, att y ville haffue hiolpett meg med nogle penninge, y ved vell selff, att ieg faar ingen aff kongen; och beder ieg eder, att att (!) ieg kunde haffue faaett nogen haffre och fettallig. Ieg haffuer nu slett intett; ieg maa for di lade mine heste och folk ligge vde hos bønnerne, dog Tysken haffuer tagett fraa dennom mesten altt dett, de haffuer. Kere fader, nu att kongen er til stede att ville mustre, kand ieg icke vidett, huor dett vill gaa til, huor min broder 1) eller Skottin 2) er til stede, och haffuer ieg send bud effter Skottin, dog intett vill komme eller kand faa bud fraa s. 51hannom igen. leg vill vere til rede med mine heste med fire karlle ogh meg selff och end dre[n]g. Saa beder ieg eder gerne, att ieg motte faa klening til dem; deris hele løn y penninge haffuer de bekomett. Intett annett ieg paa denne gong. Kere fader, ieg skall alle mine dage findes som eders vnderdanige gehorsamme och lydig søn, som ieg eder plictig er, thet kende Gud, tend ieg eder altid vdi all lycsalig sunhedh och velfartt vill befalitt haffue. Datum Vee den 18. maii ano 1566.

Henrick Gyllenstiern.

(Bagpaa: Spor af Seglet, Udskriften og Mogens Gyldenstjernes Paaskrift:)

Erlig velbyrdig ofch] 1) strenge ridder her Magnus Gyl- lenst. till Stiernholm, kong. maysts. statholler paa Koffuen- haffns slot, min kere fader, gantz sønlig och ydmygeligen til hande.

Namet 23. maij ano 66.