Gyldenstierne, Mogens BREV TIL: Skovgaard, Hans FRA: Gyldenstierne, Mogens (1567-01-30)

København, 30. Januar 1567.
Mogens Gyldenstjerne til Hans Skovgaard.
Han sender ham Passene for en tysk Rytter, der Nytaarsdag er afsejlet fra Sverrig og som har de sidste Efterretninger derfra.

Kerre Hans, siinderligen ganske gode wen. Kom ret nu j tiisk riitter fra Rostock, som war niittars dag nest forgangen, hand seglet vd fra Elssnaben 2) i Suerig. Hand sijger, wijl hijt tijl diisse tiiske riitter; hand wijd gud besked at sijge, huor tet nu begijffuer seg ter i Suerig. Ieg wijd ingen, som nu sa kortlig er kommen af Suerijg som hand. Sender ieg etther hans paisbortter; ieg sage, hans pasbort formelder, at hand er ennw k. Erickes tien- nere. Ter suar hand tijl, icke haffde kommet bort ellers; han skiider seg tijl ten, hans rittmester hanum gijffuet har. Alt tiickes meg, hand har ret met at fare. Om etter siunes, hand komer tijl etter oc gijffuer tijl kende, huor lunde tet nu begijffuer seg i Suerig. Hand er forlagt her vdij et herberig tijl wijder besked. Etter att tienne er ieg wijllig, kende Gud, som ieg etter nu oc altijdt wijl s. 184haffue befallet. Ex Københaun torsdag ten 30. ianuarij anno 67.

Magnus Guldenstiern
tijl Stierneholm ritter.

Karllen beger sijn passbortter igen.

(Bagpaa: Spor af Seglet, Udskriften og en samtidig Paaskrift:)

Erlig oc welbiurddig Hans Skougard tijl Skougard, k. mt. mijn nadiste heris secretter, gans wenligen tijl egen hande.

Frederichsborg then 1. februarij 1567.

Egenhændig Orig. i R. A. D. Kane. Indlæg til Registr. og henlagte Sager.